Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRPIPS-02 czerwiec 2020

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748 
MRPiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc czerwiec roku 2020
Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2020 r
 
 
 
 
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
Wyszczególnienie Kwota w tys. zł. a)
1
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01 1 726,90
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 02 1 072,90
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 03 63,30
  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 04 0,00
  zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) 05 0,00
    wobec ZUS 06 0,00
w tym z tego programów na rzecz promocji zatrudnienia 07 0,00
    w tym projektów systemowych EFS 08 0,00
    inne 09 0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 10 7 050,40
w tym z tytułu udzielonych pożyczek 11 6 203,00
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w tym młodocianych 12 10 687,40
w tym realizowanych w ramach projektów systemowych EFS 13 1 680,50
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) 118 28 484,40
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Kwota w tys. zł. a)
  w miesiącu
sprawozdawczym
od początku roku
0 1 2
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) 14 10,40 34,00
  Składki na Fundusz Pracy 15 0,00 0,00
  Dotacje z budżetu 16 0,00 0,00
  Środki z UE 17 0,00 0,00
  w tym projekty systemowe EFS 18 0,00 0,00
  Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) 19 10,40 34,00
z tego   spłata udzielonych pożyczek 20 0,00 0,00
    wpływy z odsetek od pożyczek 21 0,00 0,00
    refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom 22 0,00 0,00
  z tego środki pomocowe zagraniczne 23 0,00 0,00
    odsetki od środków pieniężnych 24 1,30 2,00
    kary pieniężne i grzywny 25 0,00 0,00
    inne 26 9,10 32,00
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy 27 1 442,20 10 206,80
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) 119 1 473,40 10 308,80
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku 
Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Liczba Wydatki w tys. zł. a) Liczba
  osób/miejsc w mies. sprawozd. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 89 do 104) 28   2 106,60 9 252,70  
  Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) 29   174,80 998,80  
    podstawowe 30 69,00 54,20 314,20 152,00
    obniżone 31 46,00 29,50 169,50 116,00
  z podwyższone 32 61,00 53,50 328,10 111,00
  tego składki na ubezpieczenia społeczne 33   37,60 187,00  
    świadczenia za poszukujących pracy za granicą 34 0,00 0,00 0,00 0,00
    wypłacone cudzoziemcom z UE 35   0,00 0,00  
  Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 36   0,00 0,00  
  Dodatki aktywizacyjne 37 25,00 4,40 45,10 56,00
  Świadczenia integracyjne 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne rolników 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 88) 40 172,00 1 898,30 8 114,70 253,00
    Szkolenia 41 4,00 4,60 23,90 11,00
      kwoty należne instytucjom szkoleniowym 42 0,00 0,00 3,30 1,00
    z tego stypendia i składki na ubezp. społeczne 43 3,00 0,60 2,60 6,00
      koszty egzaminów i uzyskania licencji 44 0,00 0,00 0,00 0,00
      umowy trójstronne 45 0,00 0,00 0,00 0,00
      dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) 46 0,00 0,00 0,00 0,00
      bon szkoleniowy 47 1,00 4,00 18,00 4,00
      inne 48 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace społecznie użyteczne 49 0,00 0,00 0,00 0,00
    Roboty publiczne 50 11,00 12,60 24,70 12,00
    Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 51 2,00 48,00 72,00 3,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 52 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 53 3,00 72,00 216,00 9,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 54 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej 55 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej 56 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace interwencyjne 57 8,00 8,00 64,20 31,00
    Zatrudnienie wspierane 58 0,00 0,00 0,00 0,00
    Przygotowanie zawodowe dorosłych 59 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 60 0,00 0,00 0,00 0,00
    Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego 61   0,00 0,00  
    Stypendia za okres kontynuowania nauki 62 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 63 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. 64 0,00 0,00 0,00 0,00
    Studia podyplomowe 65 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 66 0,00 0,00 0,00 0,00
    Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek 67   0,00 0,00  
    Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) 68 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kształcenie młodocianych pracowników 69   0,00 0,00  
    Staże 70 44,00 43,20 176,20 49,00
    w tym bon stażowy 71 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon zatrudnieniowy 72 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon na zasiedlenie 73 0,00 0,00 18,00 2,00
 
a) Z jednym znakiem po przecinku.
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Wyszczególnienie Liczba Wydatki - w tys. zł. a) Liczba
  osób/miejsc w mies. sprawozd. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
    Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. 74 0,00 0,00 0,00 0,00
    Świadczenie aktywizacyjne 75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. 76 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zlecanie usług agencjom zatrudnienia 77 0,00 0,00 0,00 0,00
    Badania osob bezrobotnych 78 0,00 0,00 0,40 8,00
    Projekty pilotażowe 79   0,00 0,00  
    Koszty specyficznych elementów programów specjalnych 80   0,00 0,00  
    Grant na telepracę 81 0,00 0,00 0,00 0,00
    Krajowy Fundusz Szkoleniowy 82 87,00 52,60 53,80 88,00
    Koszty przejazdu, zakwaterowania 83 13,00 1,90 13,80 36,00
    Opieka nad dzieckiem, osobą zależną 84 0,00 0,00 1,90 4,00
    Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny) 85   0,00 0,00  
    Koszty programu "Maluch +" 86   0,00 0,00  
    Koszty dot. egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe 87   0,00 0,00  
    Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) 88 0,00 1 655,40 7 449,80 0,00
  Audyt zewnętrzny 89   0,00 0,00  
  Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki 90   0,30 0,80  
  Pobór składek 91   0,00 0,00  
  Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP 92 2,00 1,00 6,30 10,00
  Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP 93 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wynagrodzenia i składki pracowników PUP 94   0,00 0,00  
  Refundacja dodatków do wynagrodzeń 95 9,00 5,30 28,20 9,00
  Wydatki kwalifikowalne EFS 96 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja 97   5,70 20,00  
  Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych 98   0,00 0,00  
  Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy 99   0,00 0,60  
  Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego 100   16,80 38,20  
  Rady rynku pracy 101   0,00 0,00  
  Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS 102   0,00 0,00  
  Inne wydatki Funduszu Pracy 103   0,00 0,00  
  Pracownicze Plany Kapitałowe 104   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu 28 105        
  składki na ubezpieczenia społeczne 106   80,30 268,20  
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 62 do 63, 65, 70, 72 do 81, 83 do 84, 88) 107 85,00 1 845,70 8 060,90 165,00
z bezrobotni do 30 r.ż. 108 30,00 59,80 259,80 53,00
  bezrobotni powyżej 50 r.ż. 109 15,00 60,10 95,00 31,00
t długotrwale bezrobotni 110 11,00 33,60 65,10 30,00
e programy aktywizacji i integracji 111 0,00 0,00 0,00 0,00
g wydatki na projekty w ramach EFS 112   468,00 1 028,90  
o z tego projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020 113   468,00 1 028,90  
    inne działania i poddziałania 114   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu od 89 do 103 115        
w tym: wydatki inwestycyjne własne 116   0,00 0,00  
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy 117   0,00 0,00  
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 117) 120 701,00 9 306,40 38 449,60 1 250,00
 
 
a) Z jednym znakiem po przecinku.
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy
 
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 240,00
Czas na wypełnienie formularza (w min) 60,00