Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje projekt pn. 


„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SULĘCIŃSKIM (VI)"


w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 


Okres realizacji projektu:  od  01.01.2021 r.  do  31.12.2022 r.

Proces rekrutacji do projektu w ramach poszczególnych form wsparcia trwa na bieżąco, aż do wyczerpania miejsc!

 

Budżet projektu EFS:  1 551 477,02 zł, w tym:

 • środki EFS  84,28%  - 1 307 584,83 zł
 • wkład krajowy 15,72%  - 243 892,19 zł

 
Cel  główny projektu:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim.
 
 

Grupa docelowa 

Projekt skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), wg definicji osoby z kategorii NEET przyjętej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz co najmniej 20% stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.
 
Młodzież NEET - osoby młode w wieku 18-29 lat, które nie pracują, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) i nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);
Osoby długotrwale bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, tj. w grupie osób do 25r.ż. nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w grupie osób do 30r.ż. nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.        
Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 (tj. do wykształcenia ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe).

 
Proponowane formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy
 • bon szkoleniowy
 • bon na zasiedlenie
 • staże
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • prace interwencyjne

 

Planowane efekty

Podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu, w tym:

 • co najmniej przez 44% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, imigranci, reemigranci);
 • co najmniej przez 59,5% osób bezrobotnych nie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w PROJEKCIE!
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny
z doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie.

 


Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie  
ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin,
tel.: 95 777 0024;  fax: 95 777 0019
www.pupsulecin.pl
www.mapadotacji.gov.pl