Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
Logo: w lewej części obrazka gwiazdy biała, żółta, czerwona na niebieskim tle. W prawej części napis: Fundusze europejskie Program regionalny. Logo: w lewej cześci obrazka flaga biało-czerwona, z prawej strony napis Rzeczpospolista Polska Logo: Lubuskie warte zachodu Logo: W lewej części obrazka napis: Unia europejska Europejski fundusz społeczny, w prawej części 12 pięcioramiennych żółtych gwiazd ułożonych w okrąg na niebieskim prostokątnym tle.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje projekt pn.

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH 30+ (2021)" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

 

Okres realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Proces rekrutacji do projektu w ramach poszczególnych form wsparcia trwa na bieżąco, aż do wyczerpania miejsc!

 

Budżet projektu EFS:  867 594,60 zł w tym: 

  • środki EFS 85 %  -  737 455,41 zł,
  • wkład krajowy 15 %  -  130 139,19 zł.

 

Cel główny projektu: 

Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sulęcińskim, tj.: kobiet, osób starszych w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie jako bezrobotne, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiet, osób starszych w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

 

Osoby długotrwale bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia - nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.        

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 (z wyłączeniem szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych). 

 

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu: 

  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe
  • szkolenia
  • staże
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • prace interwencyjne

 

Planowane efekty

Uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 44% uczestników projektu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami.

 

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w PROJEKCIE!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny

z doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie

ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin,

tel.: 95 755 23 36; 95 755 36 44, fax: 95 755 93 12

www.mapadotacji.gov.pl