Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienia monitorowane

Zwolnienia monitorowane

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 100 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w szczególności:

 1. pośrednictwa pracy,
 2. poradnictwa zawodowego,
 3. szkoleń,
 4. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową.

Program może być finansowany:

 1. przez pracodawcę,
 2. przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej,
 3. na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

 

 

Szkolenia pracowników będących w okresie wypowiedzenia:

 • Pracodawcy, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy, mogą na wniosek pracownika finansować ze środków funduszu szkoleniowego świadczenie szkoleniowe.
 • Świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
 • W okresie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego. Pracownik ten może być skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urząd pracy, na zasadach określonych w ustawie.
 • Po przyznaniu przez pracodawcę świadczenia szkoleniowego powiatowy urząd pracy refunduje pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane ze środków własnych pracodawcy, w wysokości określonej w odrębnych przepisach.
 • Pracodawca wypłaca co miesiąc zwolnionemu pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy, począwszy od miesiąca, w którym pracownik rozpoczął szkolenie, świadczenie szkoleniowe w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Pracowniczy Fundusz Szkoleniowy:

Szczególnym instrumentem ukierunkowanym na tworzenie, utrzymanie i rozwój  miejsc pracy przez pracodawców jest Pracowniczy Fundusz Szkoleniowy tworzony fakultatywne przez pracodawcę. Fundusz szkoleniowy jest przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Fundusz szkoleniowy może być tworzony przez więcej niż jednego pracodawcę na zasadzie porozumienia.

 Dochodami funduszu szkoleniowego są:

 1. wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25 % funduszu płac;
 2. inne wpływy.

Wydatkowanie środków funduszu szkoleniowego następuje na podstawie planu szkoleń uzgadnianego przez pracodawcę z zakładową organizacją związkową. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, plan szkoleń uzgadnia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

 

Wsparcie finansowe z Funduszu Pracy

 • Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może refundować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w wysokości do 50 %, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, jeżeli po ukończeniu szkolenia pracownicy ci zostaną zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia, przez tego pracodawcę, na innych stanowiskach pracy co najmniej przez okres 12 miesięcy.
 • W przypadku, gdy pracodawca przyzna płatny urlop szkoleniowy pracownikowi w wymiarze co najmniej 22 dni, ma prawo zatrudnić pracownika na zastępstwo (w ramach programów rotacji pracy), a jego wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne będą mogły być finansowane ze środków Funduszu Pracy, w ramach środków przeznaczonych na aktywne programy rynku pracy. Instrument ten stwarza dodatkowe zachęty dla pracodawców do udzielania urlopów na podstawie rozporządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

 

  

informację wytworzył(a): Krzysztof Stefaniak
za treść odpowiada: Jolanta Zabłocka
data wytworzenia: 2004-09-10