Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRIPS-02 marzec 2022

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOGRODZKA 1/3/5 00-513 Warszawa
Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748
MRiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc marzec roku 2022
Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2022 r
 
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
Wyszczególnienie Kwota w zł. a)
1
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01 1 031 866,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 02 1 144 175,52
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 03 45 223,83
  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 04 0,00
  zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) 05 0,00
    wobec ZUS 06 0,00
w tym z tego programów na rzecz promocji zatrudnienia 07 0,00
    w tym projektów systemowych EFS 08 0,00
    inne 09 0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 10 822 678,88
w tym z tytułu udzielonych pożyczek 11 5 000,00
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia 12 1 090 206,48
w tym realizowanych w ramach projektów systemowych EFS 13 376 436,39
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) 118 4 515 587,60
 
 
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Kwota w zł. a)
  w miesiącu
sprawozdawczym
od początku roku
0 1 2
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) 14 5 165,96 52 619,35
  Składki na Fundusz Pracy 15 0,00 0,00
  Dotacje z budżetu 16 0,00 0,00
  Środki z UE 17 0,00 0,00
  w tym projekty systemowe EFS 18 0,00 0,00
  Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) 19 5 165,96 52 619,35
z tego   spłata udzielonych pożyczek 20 0,00 0,00
    wpływy z odsetek od pożyczek 21 0,00 0,00
    refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom 22 0,00 0,00
  z tego środki pomocowe zagraniczne 23 0,00 0,00
    odsetki od środków pieniężnych 24 726,80 726,80
    kary pieniężne i grzywny 25 0,00 0,00
    inne 26 4 439,16 51 892,55
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy 27 432 194,20 1 262 506,20
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) 119 447 692,08 1 420 364,25

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Liczba Wydatki w zł. a) Liczba
  osób / miejsc w mies. spraw. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 89 do 104) 28   325 051,14 715 791,04  
  Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) 29   107 979,09 278 968,19  
    podstawowe 30 34,00 40 459,51 109 598,59 60,00
    obniżone 31 17,00 15 403,82 43 047,28 33,00
  z podwyższone 32 23,00 29 669,45 83 949,75 33,00
  tego składki na ubezpieczenia społeczne 33   22 446,31 42 372,57  
    świadczenia za poszukujących pracy za granicą 34 0,00 0,00 0,00 0,00
    wypłacone cudzoziemcom z UE 35   0,00 0,00  
  Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 36   0,00 0,00  
  Dodatki aktywizacyjne 37 12,00 5 707,30 13 771,70 14,00
  Świadczenia integracyjne 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne rolników 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 88) 40 108,00 187 154,33 369 059,29 129,00
    Szkolenia 41 0,00 0,00 4 055,53 2,00
      kwoty należne instytucjom szkoleniowym 42 0,00 0,00 2 450,00 1,00
    z tego stypendia i składki na ubezp. społeczne 43 0,00 0,00 1 605,53 1,00
      koszty egzaminów i uzyskania licencji 44 0,00 0,00 0,00 0,00
      umowy trójstronne 45 0,00 0,00 0,00 0,00
      dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) 46 0,00 0,00 0,00 0,00
      bon szkoleniowy 47 0,00 0,00 0,00 0,00
      inne 48 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace społecznie użyteczne 49 0,00 0,00 0,00 0,00
    Roboty publiczne 50 6,00 11 426,67 11 426,67 6,00
    Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 51 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 52 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 53 2,00 50 000,00 50 000,00 2,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 54 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej 55 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej 56 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace interwencyjne 57 24,00 31 205,34 52 417,31 27,00
    Zatrudnienie wspierane 58 0,00 0,00 0,00 0,00
    Przygotowanie zawodowe dorosłych 59 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 60 0,00 0,00 0,00 0,00
    Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego 61   0,00 0,00  
    Stypendia za okres kontynuowania nauki 62 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 63 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. 64 0,00 0,00 0,00 0,00
    Studia podyplomowe 65 1,00 2 041,40 2 071,39 1,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 66 1,00 41,40 41,40 1,00
    Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek 67   0,00 0,00  
    Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) 68 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kształcenie młodocianych pracowników 69   0,00 0,00  
    Staże 70 50,00 60 801,56 182 616,11 49,00
    w tym bon stażowy 71 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon zatrudnieniowy 72 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon na zasiedlenie 73 1,00 9 000,00 27 000,00 3,00

 

Wyszczególnienie Liczba Wydatki w zł. a) Liczba
  osób / miejsc w mies. spraw. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
    Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. 74 0,00 0,00 0,00 0,00
    Świadczenie aktywizacyjne 75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. 76 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zlecanie usług agencjom zatrudnienia 77 0,00 0,00 0,00 0,00
    Badania osob bezrobotnych 78 0,00 0,00 70,00 1,00
    Projekty pilotażowe 79   0,00 0,00  
    Koszty specyficznych elementów programów specjalnych 80   0,00 0,00  
    Grant na telepracę 81 0,00 0,00 0,00 0,00
    Krajowy Fundusz Szkoleniowy 82 8,00 17 038,20 17 038,20 8,00
    Koszty przejazdu, zakwaterowania 83 14,00 4 801,16 19 741,08 27,00
    Opieka nad dzieckiem, osobą zależną 84 2,00 840,00 2 623,00 3,00
    Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny) 85   0,00 0,00  
    Koszty programu "Maluch +" 86   0,00 0,00  
    Koszty dot. egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe 87   0,00 0,00  
    Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) 88 0,00 0,00 0,00 0,00
  Audyt zewnętrzny 89   0,00 0,00  
  Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki 90   -4,62 0,60  
  Pobór składek 91   0,00 0,00  
  Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP 92 3,00 1 120,00 3 889,00 7,00
  Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP 93 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wynagrodzenia i składki pracowników PUP 94   0,00 0,00  
  Refundacja dodatków do wynagrodzeń 95 9,00 5 016,67 14 580,00 9,00
  Wydatki kwalifikowalne EFS 96 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja 97   2 375,39 8 657,99  
  Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych 98   0,00 0,00  
  Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy 99   780,00 1 560,00  
  Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego 100   13 938,98 14 320,27  
  Rady rynku pracy 101   0,00 0,00  
  Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRiPS 102   0,00 0,00  
  Inne wydatki Funduszu Pracy 103   984,00 10 984,00  
  Pracownicze Plany Kapitałowe 104   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu 28 105        
  składki na ubezpieczenia społeczne 106   42 628,93 86 957,40  
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 62 do 63, 65, 70, 72 do 81, 83 do 84, 88) 107 100,00 170 116,13 352 021,09 121,00
z bezrobotni do 30 r.ż. 108 37,00 80 798,78 195 212,68 41,00
  bezrobotni powyżej 50 r.ż. 109 11,00 17 102,92 29 419,25 12,00
t długotrwale bezrobotni 110 13,00 18 559,11 49 160,17 15,00
e programy aktywizacji i integracji 111 0,00 0,00 0,00 0,00
g wydatki na projekty w ramach EFS 112   61 838,26 128 975,06  
o z tego projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020 113   61 838,26 128 975,06  
    inne działania i poddziałania 114   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu od 89 do 103 115        
w tym: wydatki inwestycyjne własne 116   0,00 0,00  
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy 117   0,00 0,00  
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 117) 120 476,00 1 398 159,49 3 054 427,20 606,00
 
 
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy
 
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 120,00
Czas na wypełnienie formularza (w min) 30,00