Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu sulęcińskiego (I)

EFS_FE_RP_UN_Lubuskie_2023.png
 

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z POWIATU SULĘCIŃSKIEGO (I)

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli – rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2023 r. do 31.03.2025 r.

Proces rekrutacji do projektu w ramach poszczególnych form wsparcia trwa na bieżąco, aż do wyczerpania miejsc!

 

Wartość projektu: 1 803 138,55 zł

w tym wysokość wkładu z Funduszy Europejskich 85% - 1 532 667,76 zł i wysokość wkładu krajowego 15% - 270 470,79 zł

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu sulęcińskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób do 29 roku życia (w tym NEET), osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób o niskich kwalifikacjach. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację wsparcia na rzecz osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów i usług określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe
  • bon szkoleniowy
  • szkolenia
  • bon na zasiedlenie
  • staże
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • prace interwencyjne

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie, należących do co najmniej jednej z kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby do 29 roku życia (w tym NEET), osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Osoba z kategorii NEET - osoba młoda w wieku 18-29 lat, która nie pracuje, nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

 

Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych

  

Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (tj. do wykształcenia ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe)

 

Rezultatem projektu będzie doprowadzenie do zatrudnienia co najmniej 70% uczestników projektu. Część z nich uzyska kwalifikacje/kompetencje niezbędne na rynku pracy. Rezultaty projektu będą mierzone do 4 tygodni od dnia ukończenia udziału w projekcie przez daną osobę bezrobotną.

 

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w PROJEKCIE!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie

ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin,

tel.: 95 777 00 11; 95 777 00 24, fax: 95 777 00 19

www.pupsulecin.pl

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeEuropejskie