Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna RODO UE (2023) - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu sulęcińskiego (I)

EFS_FE_RP_UN_Lubuskie_2023.png

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

 

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu sulęcińskiego (I)” Powiat Sulęciński/Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
  ul. Lipowa 18B, 69-200 Sulęcin, e-mail: (dalej zwany jako PUP).
 2. PUP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: lub przesyłając korespondencję na adres PUP z dopiskiem „IOD”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu PUP „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu sulęcińskiego (I)”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g (w uzasadnionych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na podstawie:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (rozporządzenie ogólne);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013;
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa).

Zadania, obowiązki i kompetencje Administratora wynikają z ww. przepisów prawa UE, a także przepisów prawa krajowego, m.in.:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zgodnym z zapisami art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Kategorie przetwarzanych danych osobowych wymienione są w art. 87 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania wsparcia w ramach projektu PUP. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
 3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji związanej z realizacją projektu będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji, tj. będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, do czasu zakończenia postępowania. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania.
 4. Dostęp do danych osobowych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem (osoby upoważnione). Dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom m.in. podmiotom zaangażowanym w realizację zadań w ramach programu, w szczególności Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa Lubuskiego), Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze) lub Instytucjom Wdrażającym, organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podmiotom, które wykonują dla PUP usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych (m.in. system Syriusz), a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom, które wykonują czynności związane z audytem i kontrolą, a także podmiotom, którym wymienione podmioty powierzają realizację zadań na podstawie odrębnych umów, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań (np. podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, ekspertyzę i analizę).
 5. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane na podstawie art. 14 RODO przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra), pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz będący odrębnym i niezależnym administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, drogą pocztową na adres WUP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wup.zgora.pl. Dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO oraz postanowieniami przepisów szczególnych, w tym rozporządzenia ogólnego 2021/1060, rozporządzenia EFS+ i ustawy wdrożeniowej. Dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w celu realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej. Szczegółowe zasady przetwarzania przez WUP danych osobowych zawiera klauzula informacyjna opracowana na podstawie art. 14 RODO, której pełna treść jest umieszczona na stronie internetowej WUP: https://wupzielonagora.praca.gov.pl/web/pokl-zielona-gora/rodo lub jest dostępna w wersji papierowej u realizatora projektu (PUP).
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16 i 18 RODO.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.