Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRIPS-02 listopad 2022

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOGRODZKA 1/3/5 00-513 Warszawa

Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748


 

MRiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc listopad roku 2022

Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2022 r

DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Kwota w zł. a)

1

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

01

1 049 286,89

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

02

874 242,90

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem

03

47 667,46

 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

04

0,00

 

zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09)

05

0,00

   

wobec ZUS

06

0,00

w tym

z tego

programów na rzecz promocji zatrudnienia

07

0,00

   

w tym

projektów systemowych EFS

08

0,00

   

inne

09

0,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

10

817 583,91

w tym

z tytułu udzielonych pożyczek

11

5 000,00

Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia

12

3 136 217,98

w tym

realizowanych w ramach projektów systemowych EFS

13

1 398 275,02

Suma kontrolna (w. od 1 do 13)

118

7 328 274,16

 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Kwota w zł. a)

 

w miesiącu
sprawozdawczym

od początku roku

0

1

2

Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19)

14

450,14

149 817,46

 

Składki na Fundusz Pracy

15

0,00

0,00

 

Dotacje z budżetu

16

0,00

0,00

 

Środki z UE

17

0,00

0,00

 

w tym

projekty systemowe EFS

18

0,00

0,00

 

Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26)

19

450,14

149 817,46

z tego

 

spłata udzielonych pożyczek

20

0,00

0,00

   

wpływy z odsetek od pożyczek

21

0,00

0,00

   

refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom

22

0,00

0,00

 

z tego

środki pomocowe zagraniczne

23

0,00

0,00

   

odsetki od środków pieniężnych

24

0,00

5 157,90

   

kary pieniężne i grzywny

25

0,00

0,00

   

inne

26

450,14

144 659,56

Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy

27

335 156,00

4 199 869,55

Suma kontrolna (w. od 14 do 27)

119

336 506,42

4 649 321,93

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY

 

Wyszczególnienie

Liczba

Wydatki w zł. a)

Liczba

 

osób / miejsc w mies. spraw.

w m-cu sprawozd.

od początku roku

osób w roku b)

0

1

2

3

4

Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 89 do 104)

28

 

510 650,13

4 020 285,12

 
 

Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35)

29

 

80 958,30

1 004 431,11

 
   

podstawowe

30

19,00

22 662,38

305 994,28

98,00

   

obniżone

31

22,00

19 614,04

163 590,81

60,00

 

z

podwyższone

32

17,00

23 585,92

333 170,38

64,00

 

tego

składki na ubezpieczenia społeczne

33

 

15 095,96

201 675,64

 
   

świadczenia za poszukujących pracy za granicą

34

0,00

0,00

0,00

0,00

   

wypłacone cudzoziemcom z UE

35

 

0,00

0,00

 
 

Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne

36

 

0,00

0,00

 
 

Dodatki aktywizacyjne

37

9,00

2 254,90

45 611,50

32,00

 

Świadczenia integracyjne

38

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników

39

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 88)

40

180,00

406 537,63

2 781 388,86

476,00

   

Szkolenia

41

3,00

2 521,80

24 633,82

7,00

     

kwoty należne instytucjom szkoleniowym

42

0,00

0,00

12 230,00

2,00

   

z tego

stypendia i składki na ubezp. społeczne

43

2,00

521,80

6 753,82

4,00

     

koszty egzaminów i uzyskania licencji

44

0,00

0,00

0,00

0,00

     

umowy trójstronne

45

0,00

0,00

0,00

0,00

     

dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa)

46

0,00

0,00

0,00

0,00

     

bon szkoleniowy

47

1,00

2 000,00

5 650,00

1,00

     

inne

48

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Prace społecznie użyteczne

49

5,00

3 420,00

6 936,00

6,00

   

Roboty publiczne

50

30,00

128 444,19

541 930,75

37,00

   

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

51

2,00

50 000,00

325 000,00

13,00

   

w tym

w ramach spółdzielni socjalnej

52

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej

53

1,00

25 000,00

250 000,00

10,00

   

w tym

w ramach spółdzielni socjalnej

54

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej

55

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej

56

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Prace interwencyjne

57

19,00

29 238,58

317 605,74

56,00

   

Zatrudnienie wspierane

58

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Przygotowanie zawodowe dorosłych

59

0,00

0,00

0,00

0,00

   

w tym

stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne

60

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego

61

 

0,00

0,00

 
   

Stypendia za okres kontynuowania nauki

62

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

63

0,00

0,00

0,00

0,00

   

w tym

refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż.

64

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Studia podyplomowe

65

1,00

4 100,00

6 900,25

2,00

   

w tym

stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne

66

0,00

0,00

770,26

1,00

   

Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek

67

 

0,00

0,00

 
   

Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP)

68

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Kształcenie młodocianych pracowników

69

 

0,00

0,00

 
   

Staże

70

75,00

103 337,52

958 402,27

149,00

   

w tym

bon stażowy

71

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Bon zatrudnieniowy

72

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Bon na zasiedlenie

73

5,00

45 000,00

108 000,00

12,00

 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Wyszczególnienie

Liczba

Wydatki w zł. a)

Liczba

 

osób / miejsc w mies. spraw.

w m-cu sprawozd.

od początku roku

osób w roku b)

0

1

2

3

4

   

Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.

74

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Świadczenie aktywizacyjne

75

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln.

76

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Zlecanie usług agencjom zatrudnienia

77

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Badania osob bezrobotnych

78

0,00

0,00

1 380,00

13,00

   

Projekty pilotażowe

79

 

0,00

0,00

 
   

Koszty specyficznych elementów programów specjalnych

80

 

0,00

0,00

 
   

Grant na telepracę

81

0,00

0,00

0,00

0,00

   

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

82

2,00

4 960,00

143 153,55

73,00

   

Koszty przejazdu, zakwaterowania

83

30,00

7 443,86

82 171,64

86,00

   

Opieka nad dzieckiem, osobą zależną

84

7,00

3 071,68

15 274,84

12,00

   

Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny)

85

 

0,00

0,00

 
   

Koszty programu "Maluch +"

86

 

0,00

0,00

 
   

Koszty dot. egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe

87

 

0,00

0,00

 
   

Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40)

88

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Audyt zewnętrzny

89

 

0,00

0,00

 
 

Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki

90

 

0,00

0,65

 
 

Pobór składek

91

 

0,00

0,00

 
 

Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP

92

2,00

929,00

7 917,00

15,00

 

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP

93

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Wynagrodzenia i składki pracowników PUP

94

 

0,00

0,00

 
 

Refundacja dodatków do wynagrodzeń

95

10,00

5 900,00

60 086,66

10,00

 

Wydatki kwalifikowalne EFS

96

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja

97

 

2 960,01

34 336,40

 
 

Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych

98

 

0,00

0,00

 
 

Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy

99

 

100,00

3 220,00

 
 

Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego

100

 

11 010,29

67 308,94

 
 

Rady rynku pracy

101

 

0,00

0,00

 
 

Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRiPS

102

 

0,00

0,00

 
 

Inne wydatki Funduszu Pracy

103

 

0,00

15 984,00

 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe

104

 

0,00

0,00

 

Z wydatków ujętych w wierszu 28

105

       
 

składki na ubezpieczenia społeczne

106

 

59 925,29

527 912,47

 

Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 62 do 63, 65, 70, 72 do 81, 83 do 84, 88)

107

178,00

401 577,63

2 638 235,31

403,00

z

bezrobotni do 30 r.ż.

108

45,00

128 169,19

944 595,93

106,00

 

bezrobotni powyżej 50 r.ż.

109

39,00

120 159,49

644 280,49

70,00

t

długotrwale bezrobotni

110

25,00

61 987,32

403 206,23

63,00

e

programy aktywizacji i integracji

111

0,00

0,00

0,00

0,00

g

wydatki na projekty w ramach EFS

112

 

692 528,28

1 228 636,74

 

o

z tego

projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020

113

 

692 528,28

1 228 636,74

 
   

inne działania i poddziałania

114

 

0,00

0,00

 

Z wydatków ujętych w wierszu od 89 do 103

115

       

w tym: wydatki inwestycyjne własne

116

 

0,00

0,00

 

Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy

117

 

0,00

0,00

 

Suma kontrolna (wiersze od 28 do 117)

120

729,00

3 668 193,47

19 467 298,20

1 881,00

 
 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)

90,00

Czas na wypełnienie formularza (w min)

20,00

 
 

   

....................

 

....................

(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

 

miejscowość, data