Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRIPS-02 grudzień 2022

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOGRODZKA 1/3/5 00-513 Warszawa

Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748


 

MRiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień roku 2022

Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2022 r

DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Kwota w zł. a)

0

1

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

01

874 242,90

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

02

480 244,22

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem

03

0,00

 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

04

0,00

 

zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09)

05

0,00

 

 

wobec ZUS

06

0,00

w tym

z tego

programów na rzecz promocji zatrudnienia

07

0,00

 

 

w tym

projektów systemowych EFS

08

0,00

 

 

inne

09

0,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

10

817 525,28

w tym

z tytułu udzielonych pożyczek

11

5 000,00

Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia

12

3 529 781,43

w tym

realizowanych w ramach projektów systemowych EFS

13

1 403 833,53

Suma kontrolna (w. od 1 do 13)

118

7 110 627,36

 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Kwota w zł. a)

 

w miesiącu
sprawozdawczym

od początku roku

0

1

2

Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19)

14

16 572,01

166 389,47

 

Składki na Fundusz Pracy

15

0,00

0,00

 

Dotacje z budżetu

16

0,00

0,00

 

Środki z UE

17

0,00

0,00

 

w tym

projekty systemowe EFS

18

0,00

0,00

 

Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26)

19

16 572,01

166 389,47

z tego

 

spłata udzielonych pożyczek

20

0,00

0,00

 

 

wpływy z odsetek od pożyczek

21

0,00

0,00

 

 

refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom

22

0,00

0,00

 

z tego

środki pomocowe zagraniczne

23

0,00

0,00

 

 

odsetki od środków pieniężnych

24

2 093,20

7 251,10

 

 

kary pieniężne i grzywny

25

0,00

0,00

 

 

inne

26

14 478,81

159 138,37

Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy

27

357 150,30

4 557 019,85

Suma kontrolna (w. od 14 do 27)

119

406 866,33

5 056 188,26

 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Liczba

Wydatki w zł. a)

Liczba

 

osób / miejsc w mies. spraw.

w m-cu sprawozd.

od początku roku

osób w roku b)

0

1

2

3

4

Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 89 do 104)

28

 

767 720,99

4 788 006,11

 

 

Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35)

29

 

109 488,88

1 113 919,99

 

 

 

podstawowe

30

20,00

26 660,65

332 654,93

108,00

 

 

obniżone

31

19,00

20 165,99

183 756,80

66,00

 

z

podwyższone

32

18,00

26 376,17

359 546,55

67,00

 

tego

składki na ubezpieczenia społeczne

33

 

36 286,07

237 961,71

 

 

 

świadczenia za poszukujących pracy za granicą

34

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

wypłacone cudzoziemcom z UE

35

 

0,00

0,00

 

 

Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne

36

 

0,00

0,00

 

 

Dodatki aktywizacyjne

37

7,00

2 485,20

48 096,70

34,00

 

Świadczenia integracyjne

38

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników

39

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 88)

40

176,00

634 226,50

3 415 615,36

524,00

 

 

Szkolenia

41

6,00

7 747,11

32 380,93

11,00

 

 

 

kwoty należne instytucjom szkoleniowym

42

2,00

5 550,00

17 780,00

4,00

 

 

z tego

stypendia i składki na ubezp. społeczne

43

4,00

2 197,11

8 950,93

6,00

 

 

 

koszty egzaminów i uzyskania licencji

44

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

umowy trójstronne

45

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa)

46

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

bon szkoleniowy

47

0,00

0,00

5 650,00

1,00

 

 

 

inne

48

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Prace społecznie użyteczne

49

0,00

0,00

6 936,00

6,00

 

 

Roboty publiczne

50

26,00

118 414,89

660 345,64

42,00

 

 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

51

7,00

175 000,00

500 000,00

20,00

 

 

w tym

w ramach spółdzielni socjalnej

52

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej

53

4,00

100 000,00

350 000,00

14,00

 

 

w tym

w ramach spółdzielni socjalnej

54

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej

55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej

56

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Prace interwencyjne

57

17,00

24 702,68

342 308,42

61,00

 

 

Zatrudnienie wspierane

58

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

59

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

w tym

stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne

60

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego

61

 

0,00

0,00

 

 

 

Stypendia za okres kontynuowania nauki

62

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

63

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

w tym

refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż.

64

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Studia podyplomowe

65

1,00

134,01

7 034,26

2,00

 

 

w tym

stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne

66

1,00

134,01

904,27

2,00

 

 

Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek

67

 

0,00

0,00

 

 

 

Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP)

68

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Kształcenie młodocianych pracowników

69

 

0,00

0,00

 

 

 

Staże

70

69,00

160 272,64

1 118 674,91

156,00

 

 

w tym

bon stażowy

71

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Bon zatrudnieniowy

72

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Bon na zasiedlenie

73

1,00

9 000,00

117 000,00

13,00

 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Wyszczególnienie

Liczba

Wydatki w zł. a)

Liczba

 

osób / miejsc w mies. spraw.

w m-cu sprawozd.

od początku roku

osób w roku b)

0

1

2

3

4

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.

74

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Świadczenie aktywizacyjne

75

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln.

76

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zlecanie usług agencjom zatrudnienia

77

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Badania osob bezrobotnych

78

2,00

100,00

1 480,00

15,00

 

 

Projekty pilotażowe

79

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty specyficznych elementów programów specjalnych

80

 

0,00

0,00

 

 

 

Grant na telepracę

81

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

82

8,00

21 996,80

165 150,35

81,00

 

 

Koszty przejazdu, zakwaterowania

83

31,00

14 174,99

96 346,63

90,00

 

 

Opieka nad dzieckiem, osobą zależną

84

4,00

2 683,38

17 958,22

13,00

 

 

Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny)

85

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty programu "Maluch +"

86

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty dot. egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe

87

 

0,00

0,00

 

 

 

Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40)

88

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Audyt zewnętrzny

89

 

0,00

0,00

 

 

Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki

90

 

0,00

0,65

 

 

Pobór składek

91

 

0,00

0,00

 

 

Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP

92

1,00

430,00

8 347,00

15,00

 

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP

93

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Wynagrodzenia i składki pracowników PUP

94

 

0,00

0,00

 

 

Refundacja dodatków do wynagrodzeń

95

10,00

5 833,33

65 919,99

10,00

 

Wydatki kwalifikowalne EFS

96

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja

97

 

2 787,66

37 124,06

 

 

Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych

98

 

0,00

0,00

 

 

Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy

99

 

680,00

3 900,00

 

 

Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego

100

 

11 789,42

79 098,36

 

 

Rady rynku pracy

101

 

0,00

0,00

 

 

Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRiPS

102

 

0,00

0,00

 

 

Inne wydatki Funduszu Pracy

103

 

0,00

15 984,00

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

104

 

0,00

0,00

 

Z wydatków ujętych w wierszu 28

105

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

106

 

110 675,00

638 587,47

 

Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 62 do 63, 65, 70, 72 do 81, 83 do 84, 88)

107

168,00

612 229,70

3 250 465,01

443,00

z

bezrobotni do 30 r.ż.

108

44,00

215 083,50

1 159 679,43

118,00

 

bezrobotni powyżej 50 r.ż.

109

22,00

59 969,40

704 249,89

71,00

t

długotrwale bezrobotni

110

17,00

80 050,33

483 256,56

66,00

e

programy aktywizacji i integracji

111

0,00

0,00

0,00

0,00

g

wydatki na projekty w ramach EFS

112

 

175 196,79

1 403 833,53

 

o

z tego

projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020

113

 

175 196,79

1 403 833,53

 

 

 

inne działania i poddziałania

114

 

0,00

0,00

 

Z wydatków ujętych w wierszu od 89 do 103

115

 

 

 

 

w tym: wydatki inwestycyjne własne

116

 

0,00

0,00

 

Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy

117

 

0,00

0,00

 

Suma kontrolna (wiersze od 28 do 117)

120

685,00

3 715 439,99

23 182 738,19

2 059,00

 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)

90,00

Czas na wypełnienie formularza (w min)

20,00

 
 
 

 

 

....................

 

....................

(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

 

miejscowość, data