Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRIPS-02 kwiecień 2023

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOGRODZKA 1/3/5 00-513 Warszawa

Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748


 

MRiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc kwiecień roku 2023

Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2023 r

DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Kwota w zł. a)

0

1

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

01

266 149,76

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

02

125 698,86

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem

03

46 669,40

 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

04

0,00

 

zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09)

05

0,00

 

 

wobec ZUS

06

0,00

w tym

z tego

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

07

0,00

 

 

w tym

projektów EFS

08

0,00

 

 

inne

09

0,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

10

812 041,69

w tym

z tytułu udzielonych pożyczek

11

5 000,00

Kwota zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

12

1 738 599,86

w tym

realizowanych w ramach projektów systemowych EFS

13

0,00

Suma kontrolna (w. od 1 do 13)

128

2 994 159,57

 

a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Kwota w zł. a)

 

w miesiącu
sprawozdawczym

od początku roku

0

1

2

Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19)

14

7 429,83

90 956,03

 

Składki na Fundusz Pracy

15

0,00

0,00

 

Dotacje z budżetu

16

0,00

0,00

 

Środki z UE

17

0,00

0,00

 

w tym

projekty systemowe EFS

18

0,00

0,00

 

Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26)

19

7 429,83

90 956,03

z tego

 

spłata udzielonych pożyczek

20

0,00

0,00

 

 

wpływy z odsetek od spłaty pożyczek

21

0,00

0,00

 

 

refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom

22

0,00

0,00

 

z tego

środki pomocowe zagraniczne

23

0,00

0,00

 

 

odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

24

0,00

999,68

 

 

kary pieniężne i grzywny

25

0,00

0,00

 

 

inne

26

7 429,83

89 956,35

Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy

27

231 944,91

775 609,59

Suma kontrolna (w. od 14 do 27)

129

254 234,40

1 048 477,68

 

a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Liczba

Wydatki w zł. a)

Liczba

 

osób / miejsc w mies. spraw.

w m-cu sprawozd.

od początku roku

osób w roku b)

0

1

2

3

4

Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, oraz 97 do 114)

28

 

379 825,64

1 221 110,98

 

 

Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35)

29

 

102 310,47

397 200,43

 

 

 

podstawowe

30

29,00

36 545,10

159 521,90

62,00

 

 

obniżone

31

19,00

18 221,51

71 883,97

42,00

 

z

podwyższone

32

16,00

22 060,67

95 020,76

31,00

 

tego

składki na ubezpieczenia społeczne

33

 

25 483,19

70 773,80

 

 

 

świadczenia za poszukujących pracy za granicą

34

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

wypłacone cudzoziemcom z UE

35

 

0,00

0,00

 

 

Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne

36

 

0,00

0,00

 

 

Dodatki aktywizacyjne

37

9,00

3 306,40

10 109,60

12,00

 

Świadczenia integracyjne

38

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników

39

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 65 do 67, 69, 71 do 74 oraz 76 do 96)

40

156,00

250 279,30

741 171,21

216,00

 

 

Szkolenia (suma w. 42 do 48)

41

12,00

14 659,51

53 502,88

20,00

 

 

 

kwoty należne instytucjom szkoleniowym

42

1,00

2 200,00

11 780,00

4,00

 

 

z tego

stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne

43

9,00

3 628,84

10 345,29

11,00

 

 

 

egzaminy i koszty uzyskania licencji

44

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

umowy trójstronne

45

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

dofinansowanie szkoleń pracowników (ochrona miejsc pracy)

46

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

bon szkoleniowy

47

2,00

8 830,67

31 377,59

5,00

 

 

 

inne

48

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Prace społecznie użyteczne

49

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Roboty publiczne

50

19,00

59 723,16

136 977,94

22,00

 

 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

51

1,00

24 101,93

124 101,93

5,00

 

 

w tym

w ramach spółdzielni socjalnej

52

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej

53

0,00

0,00

50 000,00

2,00

 

 

w tym

w ramach spółdzielni socjalnej

54

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnych

55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw społecznych

56

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej

57

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw społecznych

58

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych do spółdzielni socjalnej

59

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty utworzenia stanowiska pracy dla przedsiębiostw społecznych

60

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Prace interwencyjne

61

8,00

9 359,29

43 672,41

19,00

 

 

Zatrudnienie wspierane

62

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

63

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

w tym

stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne

64

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego

65

 

0,00

0,00

 

 

 

Stypendia za okres kontynuowania nauki

66

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

67

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

w tym

refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż.

68

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Studia podyplomowe

69

1,00

334,89

1 265,57

1,00

 

 

w tym

stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne

70

1,00

334,89

1 265,57

1,00

 

 

Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek

71

 

0,00

0,00

 

 

 

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych (OHP)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty kształcenia pracowników młodocianych

73

 

0,00

0,00

 

 

 

Staże

74

50,00

76 073,06

225 145,68

58,00

 

 

w tym

bon stażowy

75

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Bon zatrudnieniowy

76

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Bon na zasiedlenie

77

0,00

0,00

9 000,00

1,00

 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Wyszczególnienie

Liczba

Wydatki w zł. a)

Liczba

 

osób / miejsc w mies. spraw.

w m-cu sprawozd.

od początku roku

osób w roku b)

0

1

2

3

4

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.

78

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Świadczenie aktywizacyjne

79

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zlecanie usług agencjom zatrudnienia

80

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Badania osob bezrobotnych

81

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Projekty pilotażowe

82

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty specyficznych elementów programów specjalnych

83

 

0,00

0,00

 

 

 

Grant na telepracę

84

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

85

30,00

52 460,75

58 503,35

32,00

 

 

Koszty przejazdu, zakwaterowania

86

32,00

9 019,11

31 196,85

52,00

 

 

Opieka nad dzieckiem, osobą zależną

87

2,00

942,60

4 199,60

3,00

 

 

Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny)

88

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty programu "Maluch +"

89

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

90

 

0,00

0,00

 

 

 

Opłaty pobierane za postępowania nostryfikacyjne

91

1,00

3 605,00

3 605,00

1,00

 

 

Zwrot kosztów wynagrodzeń, nagród i składek w DPS

92

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Program aktywizacyjny dla cudzoziemców

93

 

0,00

0,00

 

 

 

Szkolenia z języka polskiego lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy

94

 

0,00

0,00

 

 

 

Program wspierania ekonomii społecznej

95

 

0,00

0,00

 

 

 

Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40)

96

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Audyt zewnętrzny

97

 

0,00

0,00

 

 

Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki

98

 

0,00

39,96

 

 

Pobór składek

99

 

0,00

0,00

 

 

Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP

100

0,00

0,00

1 849,00

3,00

 

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP

101

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP

102

 

0,00

0,00

 

 

Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników urzędów pracy i OHP

103

10,00

5 940,00

23 220,00

10,00

 

Wydatki kwalifikowalne EFS

104

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja

105

 

2 450,55

9 508,52

 

 

Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych

106

 

90,00

360,00

 

 

Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy

107

 

100,00

940,00

 

 

Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego

108

 

15 348,92

34 952,13

 

 

Szkolenia oraz koszty przejazdów członków Rady Rynku Pracy

109

 

0,00

0,00

 

 

Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRiPS

110

 

0,00

0,00

 

 

Dotarcie z informacją o formach aktywizacji do osób niezarejestrowanych

111

 

0,00

0,00

 

 

Organizacja giełd pracy i targów pracy

112

 

0,00

0,00

 

 

Inne wydatki z Funduszu Pracy

113

 

0,00

1 760,13

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

114

 

0,00

0,00

 

Z wydatków ujętych w wierszu 28

115

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

116

 

49 519,15

135 034,55

 

Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 66 do 67, 69, 74, 76 do 84, 86 do 87, 91 do 93 oraz 96)

117

126,00

197 818,55

682 667,86

184,00

z

bezrobotni do 30 r.ż.

118

40,00

69 468,35

233 117,35

49,00

 

bezrobotni powyżej 50 r.ż.

119

17,00

34 829,87

115 436,63

25,00

t

długotrwale bezrobotni

120

14,00

19 493,81

50 445,16

19,00

e

Program Aktywizacja i Integracja

121

0,00

0,00

0,00

0,00

g

wydatki na projekty w ramach EFS

122

 

0,00

0,00

 

o

z tego

projekty pozakonkursowe

123

 

0,00

0,00

 

 

 

inne działania i poddziałania

124

 

0,00

0,00

 

Z wydatków ujętych w wierszu od 97 do 113

125

 

 

 

 

w tym: wydatki inwestycyjne własne

126

 

0,00

0,00

 

Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy

127

 

0,00

0,00

 

Suma kontrolna (w. od 28 do 127)

130

605,00

1 498 365,18

4 852 063,60

890,00

 

a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)

60,00

Czas na wypełnienie formularza (w min)

20,00

 
 
 

 

 

....................

 

....................

(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu)

 

miejscowość, data