Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady rejestracji

O status bezrobotnego może ubiegać się:

 1. Obywatel polski poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych.
 2. Cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • obywatel państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
  • obywatel państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
  • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
  • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się,
  • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.2)),
  • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
  • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,
  • korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  • ubiegający się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680),
  • któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemiec - członek rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c;
  • cudzoziemiec - członek rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich posiadali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
  • cudzoziemiec zamierzający wykonywać pracę lub wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g oraz lit. i, j, l, oraz cudzoziemcom - członkom rodzin obywateli polskich.

Bezrobotny pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. i, j, l, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 1. ukończyła 18 lat,
 2. nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.3)),
 3. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 4. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4)), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
 5. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
 6. nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
  • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 7. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 8. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 9. nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
 10. nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 11. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
 12. nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 13. nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna

Nie spełniasz tych warunków, możesz zostać poszukującym pracy.

Poszukujący pracy - to osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

Osoba zarejestrowana jako poszukująca przedstawia:

 • decyzję o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • decyzję o przyznaniu świadczenia/ np. ZUS, GOPS lub inne instytucje/,
 • rolnicy – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa, w tym ilości ha przeliczeniowych

ZASADY REJESTRACJI

Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów (oryginały) oraz poświadczenia własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy danych i oświadczeń.

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej:

Osoba rejestrująca się jest zobowiązana przedłożyć następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty, a w przypadku jego braku: inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplom albo zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach,
 3. wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, w tym w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 4. dokument świadczący o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

Dodatkowo, w niżej wymienionych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

Osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą przedkładają:

 • decyzja o likwidacji działalności gospodarczej lub zawieszeniu działalności,
 • zaświadczenie ZUS-u o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają:

 • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.

Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

 • świadectwo zwolnienia,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
 • świadectwo potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, przedkładają:

 • decyzję o przyznaniu oraz odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty,
 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty.

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia nabyły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku chorobowego i je utraciły przedkładają:

 • decyzję o okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego.

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego zasiłku.

Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

 • książeczkę wojskową.

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego (poza państwami z Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarta umowy o swobodzie przepływu osób) przedkładają:

 • zaświadczenie o okresie pracy za granicą formularz E-301

Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 6
lub pod nr telefonu 95 755 2336 w. 30