Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut jednostki

UCHWAŁA NR XXXVII/241/06
RADY POWIATU w Sulęcinie
z dnia 29 sierpnia 2006 r.


w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie


Na podstawie art. 4 Ust. 1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późno zm) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchyla się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/103/2000 z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sulęcinie zmieniony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV//200/02 z dnia 13 września 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/103/2000 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 20.06.2000 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sulęcinie i wprowadza się załącznik Nr 1 w następującym brzmieniu:

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie zwany dalej "Urzędem" jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późno zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Oz.U. Nr 123, poz.776 z późno zm.),
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późno zm.),
 4. innych obowiązujących aktów prawnych,
 5. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Urząd jest samodzielną powiatową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
 3. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Sulęciński.

§ 3.

 1. Obszarem działania Urzędu jest teren Powiatu Sulęcińskiego w skład którego wchodzą:
  1. Gmina Krzeszyce
  2. Miasto i Gmina Lubniewice
  3. Gmina Słońsk
  4. Miasto i Gmina Sulęcin
  5. Miasto i Gmina Torzym
 2. Siedziba Urzędu znajduje się na terenie miasta Sulęcin.

§ 4.

Likwidacja lub zmiana obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

§ 5.

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

§ 6.

Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.).

§ 7.

Przy realizacji zadań statutowych, Urząd współdziała z publicznymi służbami zatrudnienia, a także innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami rynku pracy i organizacjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 8.

Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

§ 9.

 1. Dyrektora Urzędu, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje Starosta Sulęciński.
 2. Starosta odwołuje Dyrektora Urzędu po uzyskaniu zgody Powiatowej Rady Zatrudnienia w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu.
 4. Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy.
 5. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.
 6. Zastępca Dyrektora działa w granicach przyznanych mu kompetencji przez Dyrektora Urzędu.
 7. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu działalnością Urzędu kieruje Zastępca Dyrektora.

§ 10.

 1. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy właściwym organem jest Starosta Sulęciński.
 2. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora Urzędu lub na jego wniosek innych pracowników Urzędu do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 3. Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sulęcińskiego w sprawach polityki rynku pracy.

§ 11.

 1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Za pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Urzędu, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.
 3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 12.

Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa

§ 13.

 1. Urząd zarządza mieniem przekazanym mu w trwały zarząd.
 2. Majątek Urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 3. Dyrektor Urzędu odpowiada za powierzone mienie, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 14.

 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej w zakresie utrzymania Urzędu jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki ustalony na okres roku kalendarzowego przez Radę Powiatu Sulęcińskiego.
 3. Podstawą gospodarki finansowej środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Urzędu jest podział środków zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia.
 4. Urząd prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań.
 5. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Urzędu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15.

Urząd używa pieczątki podłużnej o treści:

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE
69-200 SULĘCIN, ul. Lipowa 18 b
NIP 596-148-69-92, REGON 211027748

§16

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§17

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sulęcinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCA
RADY
mgr inż. Irena Monit

 


Uzasadnienie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy

Podjęcie powyższej uchwały wynika z konieczności 'aktualizacji danych zawartych we wcześniejszym dokumencie, związanej:

 • ze zmianą przepisów regulujących zakres zadań powiatu z zakresu polityki rynku pracy;
 • ze zmianą samych zadań powiatu z zakresu polityki rynku pracy,
 • ze zmianą sposobu powoływania i odwoływania Dyrektora Urzędu,
 • z koniecznością wprowadzenia zapisów dotyczących mienia zarządzanego przez urząd.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Lipowa 18b
69-200 SULĘCIN
(3)

 

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sulęcinie
mgr Iwona Kaszuba