Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRIPS-02 październik 2023

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOGRODZKA 1/3/5 00-513 Warszawa
Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748 
MRiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc październik roku 2023
Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2023 r
 
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
Wyszczególnienie Kwota w zł. a)
1
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01 754 835,99
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 02 694 460,40
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 03 44 679,77
  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 04 0,00
  zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) 05 0,00
    wobec ZUS 06 0,00
w tym z tego aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 07 0,00
    w tym projektów EFS 08 0,00
    inne 09 0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 10 803 155,30
w tym z tytułu udzielonych pożyczek 11 5 000,00
Kwota zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 12 2 523 339,60
w tym realizowanych w ramach projektów systemowych EFS 13 350 859,58
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) 128 5 176 330,64
 
 
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Kwota w zł. a)
  w miesiącu
sprawozdawczym
od początku roku
0 1 2
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) 14 591,99 144 624,75
  Składki na Fundusz Pracy 15 0,00 0,00
  Dotacje z budżetu 16 0,00 0,00
  Środki z UE 17 0,00 0,00
  w tym projekty systemowe EFS 18 0,00 0,00
  Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) 19 591,99 144 624,75
z tego   spłata udzielonych pożyczek 20 0,00 0,00
    wpływy z odsetek od spłaty pożyczek 21 0,00 0,00
    refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom 22 0,00 0,00
  z tego środki pomocowe zagraniczne 23 0,00 0,00
    odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 24 0,00 2 738,58
    kary pieniężne i grzywny 25 0,00 0,00
    inne 26 591,99 141 886,17
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy 27 308 968,54 3 405 716,23
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) 129 310 744,51 3 839 590,48
 
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Liczba Wydatki w zł. a) Liczba
  osób / miejsc w mies. spraw. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, oraz 97 do 114) 28   369 936,12 3 336 124,80  
  Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) 29   117 274,33 1 057 824,23  
    podstawowe 30 30,00 41 103,24 398 808,27 111,00
    obniżone 31 15,00 16 375,78 164 262,45 71,00
  z podwyższone 32 22,00 33 488,04 288 327,44 52,00
  tego składki na ubezpieczenia społeczne 33   26 307,27 206 426,07  
    świadczenia za poszukujących pracy za granicą 34 0,00 0,00 0,00 0,00
    wypłacone cudzoziemcom z UE 35   0,00 0,00  
  Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 36   0,00 0,00  
  Dodatki aktywizacyjne 37 10,00 5 313,90 26 300,60 28,00
  Świadczenia integracyjne 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne rolników 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 65 do 67, 69, 71 do 74 oraz 76 do 96) 40 115,00 234 587,30 2 105 657,10 461,00
    Szkolenia (suma w. 42 do 48) 41 8,00 12 171,81 112 057,67 36,00
      kwoty należne instytucjom szkoleniowym 42 2,00 9 300,00 44 160,25 9,00
    z tego stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 43 6,00 2 871,81 25 721,83 19,00
      egzaminy i koszty uzyskania licencji 44 0,00 0,00 0,00 0,00
      umowy trójstronne 45 0,00 0,00 0,00 0,00
      dofinansowanie szkoleń pracowników (ochrona miejsc pracy) 46 0,00 0,00 0,00 0,00
      bon szkoleniowy 47 0,00 0,00 42 175,59 8,00
      inne 48 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace społecznie użyteczne 49 0,00 0,00 5 104,80 9,00
    Roboty publiczne 50 15,00 35 976,39 542 400,45 38,00
    Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 51 1,00 30 000,00 204 101,93 8,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 52 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 53 1,00 30 000,00 155 000,00 6,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 54 0,00 0,00 0,00 0,00
    Składki na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnych 55 0,00 0,00 0,00 0,00
    Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw społecznych 56 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej 57 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw społecznych 58 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych do spółdzielni socjalnej 59 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty utworzenia stanowiska pracy dla przedsiębiostw społecznych 60 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace interwencyjne 61 15,00 25 654,49 166 404,80 37,00
    Zatrudnienie wspierane 62 0,00 0,00 0,00 0,00
    Przygotowanie zawodowe dorosłych 63 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 64 0,00 0,00 0,00 0,00
    Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego 65   0,00 0,00  
    Stypendia za okres kontynuowania nauki 66 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 67 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. 68 0,00 0,00 0,00 0,00
    Studia podyplomowe 69 1,00 2 013,50 9 005,86 3,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 70 0,00 0,00 2 393,36 1,00
    Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek 71   0,00 0,00  
    Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych (OHP) 72 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty kształcenia pracowników młodocianych 73   0,00 0,00  
    Staże 74 42,00 46 694,63 604 495,71 98,00
    w tym bon stażowy 75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon zatrudnieniowy 76 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon na zasiedlenie 77 3,00 36 000,00 54 000,00 5,00
 
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Wyszczególnienie Liczba Wydatki w zł. a) Liczba
  osób / miejsc w mies. spraw. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
    Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. 78 0,00 0,00 0,00 0,00
    Świadczenie aktywizacyjne 79 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zlecanie usług agencjom zatrudnienia 80 0,00 0,00 0,00 0,00
    Badania osob bezrobotnych 81 0,00 0,00 600,00 4,00
    Projekty pilotażowe 82   0,00 0,00  
    Koszty specyficznych elementów programów specjalnych 83   0,00 0,00  
    Grant na telepracę 84 0,00 0,00 0,00 0,00
    Krajowy Fundusz Szkoleniowy 85 5,00 9 828,00 154 310,75 130,00
    Koszty przejazdu, zakwaterowania 86 23,00 6 161,44 84 105,49 80,00
    Opieka nad dzieckiem, osobą zależną 87 1,00 87,04 7 264,64 5,00
    Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny) 88   0,00 0,00  
    Koszty programu "Maluch +" 89   0,00 0,00  
    Koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 90   0,00 0,00  
    Opłaty pobierane za postępowania nostryfikacyjne 91 0,00 0,00 6 805,00 2,00
    Zwrot kosztów wynagrodzeń, nagród i składek w DPS 92 0,00 0,00 0,00 0,00
    Program aktywizacyjny dla cudzoziemców 93   0,00 0,00  
    Szkolenia z języka polskiego lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy 94   0,00 0,00  
    Program wspierania ekonomii społecznej 95   0,00 0,00  
    Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
  Audyt zewnętrzny 97   0,00 0,00  
  Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki 98   0,00 218,40  
  Pobór składek 99   0,00 0,00  
  Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP 100 0,00 0,00 5 941,00 12,00
  Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP 101 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP 102   0,00 0,00  
  Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników urzędów pracy i OHP 103 10,00 5 880,00 58 820,00 10,00
  Wydatki kwalifikowalne EFS 104 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja 105   2 106,18 22 279,17  
  Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych 106   75,00 870,00  
  Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy 107   0,00 2 520,00  
  Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego 108   4 699,41 53 620,04  
  Szkolenia oraz koszty przejazdów członków Rady Rynku Pracy 109   0,00 0,00  
  Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRiPS 110   0,00 0,00  
  Dotarcie z informacją o formach aktywizacji do osób niezarejestrowanych 111   0,00 0,00  
  Organizacja giełd pracy i targów pracy 112   0,00 0,00  
  Inne wydatki z Funduszu Pracy 113   0,00 2 074,26  
  Pracownicze Plany Kapitałowe 114   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu 28 115        
  składki na ubezpieczenia społeczne 116   45 282,30 441 105,07  
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 66 do 67, 69, 74, 76 do 84, 86 do 87, 91 do 93 oraz 96) 117 110,00 224 759,30 1 951 346,35 331,00
z bezrobotni do 30 r.ż. 118 35,00 104 435,92 786 370,15 89,00
  bezrobotni powyżej 50 r.ż. 119 20,00 33 303,04 406 999,82 49,00
t długotrwale bezrobotni 120 10,00 40 937,55 139 918,07 35,00
e Program Aktywizacja i Integracja 121 0,00 0,00 0,00 0,00
g wydatki na projekty w ramach EFS 122   0,00 0,00  
o z tego projekty pozakonkursowe 123   0,00 0,00  
    inne działania i poddziałania 124   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu od 97 do 113 125        
w tym: wydatki inwestycyjne własne 126   0,00 0,00  
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy 127   0,00 0,00  
Suma kontrolna (w. od 28 do 127) 130 500,00 1 552 623,79 13 675 921,42 1 747,00
 
a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 60,00
Czas na wypełnienie formularza (w min) 20,00