Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny urzędu

 

Załącznik do Uchwały Nr 141/322/17
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.

Regulamin organizacyjny
Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie

 

Rozdział I.

Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie, zwany dalej "regulaminem", określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć organ stanowiący i kontrolny Powiatu Sulęcińskiego,
 2. Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Sulęcinie,
 3. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Sulęcińskiego,
 4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
 5. PUP - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
 6. Dyrektorze PUP - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,
 7. Zastępcy Dyrektora PUP - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,
 8. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wieloosobowe lub samodzielne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 9. EURES - należy przez to rozumieć sieć europejskich służb zatrudnienia,
 10. CAZ - należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej.

§ 3.

 1. PUP jest aparatem pomocniczym i wykonawczym Dyrektora PUP wchodzącym w skład powiatowej administracji zespolonej, jako jednostka organizacyjna Powiatu Sulęcińskiego.
 2. Urząd jest zorganizowanym zespołem pracowników administracji zespolonej i wraz z organami zatrudnienia tworzy publiczną służbę zatrudnienia.
 3. PUP ma swoją siedzibę w Sulęcinie przy ul. Lipowa 18 B.
 4. Terenem działania PUP jest Powiat Sulęciński obejmujący gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk, Sulęcin, Torzym.

§ 4.

 1. PUP działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie uchwalonego przez Radę Powiatu oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu.
 2. Zasady gospodarki finansowej Urzędu oraz zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

Rozdział II.

Podstawowe zadania Urzędu

§ 5.

Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań wynikających z:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 6. innych ustaw, zawierających uregulowania dotyczące problematyki zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
 7. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 9. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
 10. ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 11. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 12. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw oraz z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami.

§ 6.

W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy organem jest Starosta.

§ 7.

Przy realizacji zadań PUP współdziała z

 1. publicznymi służbami zatrudnienia,
 2. ochotniczymi hufcami pracy,
 3. agencjami zatrudnienia,
 4. instytucjami szkoleniowymi,
 5. instytucjami dialogu społecznego,
 6. instytucjami partnerstwa lokalnego.

Rozdział III.

Zasady kierowania Urzędem

§ 8.

Funkcjonowanie PUP opiera się na zasadach:

 1. jednoosobowego kierownictwa,
 2. służbowego podporządkowania,
 3. podziału czynności,
 4. indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań przy zastosowaniu kryterium legalności, rzetelności i racjonalności.

§ 9.

 1. Całokształtem działalności PUP kieruje Dyrektor PUP i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.
 2. Dyrektor PUP jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu.
 3. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy Zastępcy Dyrektora PUP i Głównego Księgowego Urzędu.
 4. Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Starosta zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Zastępcę Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Dyrektor PUP.
 6. Podczas nieobecności Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora PUP, który przejmuje wówczas wszystkie jego zadania i kompetencje.
 7. Zastępca Dyrektora PUP zapewnia realizację swoich zadań w sposób kompleksowy w oparciu o podział kompetencji wynikający z podporządkowania i przypisania mu określonych komórek organizacyjnych.
 8. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego Urzędu określają odrębne przepisy.
 9. Główny Księgowy Urzędu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych dla Urzędu.
 10. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy Urzędu podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

§ 10.

Dyrektor PUP realizuje swoje zadania w ramach wydzielonych i posiadanych środków.

§ 11.

Do zadań i kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

 1. promocja usług Urzędu,
 2. utrzymywanie kontaktów reprezentacyjnych PUP,
 3. realizacja zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 5. planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
 6. sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 7. planowanie i wytyczanie kierunków działania Urzędu,
 8. prowadzenie polityki kadrowej, a w szczególności:
  1. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami PUP oraz podejmowanie innych czynności prawnych wynikających ze stosunku pracy,
  2. udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych oraz zgody na dodatkowe zatrudnienie dla pracowników PUP,
  3. dokonywanie lub zatwierdzanie okresowych ocen pracy podległych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 9. wydawanie w imieniu Starosty decyzji w sprawach o:
  1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium oraz innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,
  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa wart. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa wart. 76 ust. 7a tej ustawy,
 10. wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach,
 11. wydawanie zarządzeń, poleceń i innych aktów normatywnych,
 12. rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP,
 13. rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na skargi dotyczące funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu,
 14. współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 15. aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i finansowanie tych działań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 16. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy.

§ 12.

 1. Dyrektor PUP podpisuje akty prawne, inne dokumenty oraz wszelkie pisma w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, a w szczególności korespondencję kierowaną do wojewódzkich organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Dyrektor PUP może upoważnić imiennie pracownika do podejmowania w jego imieniu czynności i załatwiania w jego imieniu określonej kategorii spraw.
 3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 2, wydawane są w formie pisemnej z jednoznacznym określeniem przedmiotowego i podmiotowego ich charakteru.

§ 13.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 1. marketing usług rynku pracy oferowanych przez Urząd,
 2. wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym - na podstawie upoważnienia Starosty Sulęcińskiego,
 3. wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych,
 4. wdrażanie i nadzorowanie obowiązujących standardów usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i organizacji szkoleń,
 5. współudział w inicjowaniu i opracowywaniu projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
 6. opracowywanie i sporządzanie planów, raportów i sprawozdań oraz ich analiza, z zakresu działań podległych komórek organizacyjnych,
 7. przygotowywanie niezbędnych wyjaśnień w swoim zakresie działania jednostkom kontroli zewnętrznej,
 8. wykonywanie kontroli pracy podległych komórek organizacyjnych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej Urzędu,
 9. koordynowanie i nadzorowanie realizacji innych zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
 10. współpraca z organami powiatu, z organami samorządów lokalnych, z Powiatową Radą Rynku Pracy, instytucjami szkoleniowymi i pozostałymi partnerami rynku pracy,
 11. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
 12. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
 13. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 14. zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 14.

 1. Dyrektor PUP powierza obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Głównemu Księgowemu Urzędu.
 2. Główny Księgowy Urzędu:
  1. zapewnia przestrzeganie ustaw:
   1. o rachunkowości,
   2. o finansach publicznych, oraz innych przepisów prawa mających związek z realizacją oraz prowadzeniem dokumentacji w wymaganym zakresie.
  2. opracowuje (aktualizuje) oraz wdraża instrukcje w zakresie obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacyjnej.

Rozdział IV.

Komórki organizacyjne PUP

§ 15.

 1. W urzędzie funkcjonują i mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
  1. Centrum Aktywizacji Zawodowej będące komórką organizacyjną PUP, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy,
  2. Wieloosobowe stanowiska pracy będące komórkami organizacyjnymi Urzędu, zajmującymi się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie. Na wieloosobowym stanowisku pracy może być zatrudniona więcej niż jedna osoba.
  3. Samodzielne stanowiska pracy będące najmniejszą komórką organizacyjną Urzędu, które tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, gdy powołanie większej komórki organizacyjnej nie jest celowe ze względu na zakres zadań i sprawność
 2. O ilości funkcjonujących w PUP komórek organizacyjnych decyduje Dyrektor PUP w oparciu o:
  1. zakres ustawowych zadań nałożonych na Urząd,
  2. limit środków finansowych przyznanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  3. analizę stanu zorganizowania i sprawności funkcjonowania Urzędu.

§ 16.

 1. W celu właściwej realizacji zadań i należytej koordynacji poczynań w Urzędzie, Dyrektor PUP może powoływać zespoły i komisje zadaniowe, składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych.
 2. Dyrektor PUP określa strukturę wewnętrzną komórek organizacyjnych oraz zakres ich działania.
 3. Dyrektor PUP ma prawo łączyć zadania, przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk, w jednej komórce organizacyjnej.

§ 17.

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

 1. zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym,
 2. wykaz stanowisk służbowych,
 3. zakres zadań i czynności pracowników.

Rozdział V.

Struktura organizacyjna, podział zadań i kompetencji

§ 18.

W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 1. podległe Dyrektorowi PUP:
  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo - Księgowych (FK)
  2. Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy Europejskich (FE)
  3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjno - Administracyjnych (OA)
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych (IODO)
 2. podległe Zastępcy Dyrektora PUP:
  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (),
  2. Centrum Aktywizacji Zawodowej - w skład którego wchodzą:
   1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy (PP)
   2. Wieloosobowe Stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego (PZ)
   3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Rozwoju Zawodowego (RZ)
   4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Instrumentów Rynku Pracy (IRP).
 3. Główny Księgowy bezpośrednio kieruje Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Finansowo - Księgowych.

§ 19.

Komórki organizacyjne oraz ich usytuowanie w strukturze określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 20.

 1. Do ogólnych obowiązków każdego pracownika PUP należy w szczególności:
  1. dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,
  2. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
  3. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
  4. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  5. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
  6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
  7. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
  8. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  9. znajomość i przestrzeganie przepisów wewnętrznych między innymi: instrukcji p.poż., przepisów bhp oraz regulaminów i zarządzeń Dyrektora PUP,
  10. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego,
 2. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy:
  1. przygotowywanie Dyrektorowi PUP stosownych informacji, ocen, wniosków i sprawozdań,
  2. wnikliwe, terminowe i sumienne rozpatrywanie i załatwianie spraw, żądań, wniosków, skarg i innych sygnałów wymagających podjęcia czynności przez PUP,
  3. prowadzenie kontroli w ramach określonej właściwości rzeczowej,
  4. inicjowanie i współudział w organizacji szkoleń i innych form samokształcenia bądż podnoszenia kwalifikacji,
  5. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych,
  6. udzielanie - za pośrednictwem Dyrektora PUP lub wyznaczonego i upoważnionego pracownika - informacji środkom masowego przekazu dotyczących bieżącej działalności, zamierzeń wynikających z przydzielonych zadań oraz reagowanie na krytykę prasową, w tym bieżące wykorzystywanie jej do doskonalenia form i metod pracy,
  7. zapewnienie właściwej organizacji i wymaganej dyscypliny pracy,
  8. podejmowanie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej,
  9. realizowanie doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora PUP bądź nałożonych na Urząd w drodze ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich realizacji,
  10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych zadań.

§ 21.

 1. Do zakresu działania Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:
  1. pośrednictwo pracy,
  2. poradnictwo zawodowe,
  3. inicjowanie, organizacja i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
  4. realizowanie zadań z zakresu instrumentów rynku pracy.
 2. Do zadań realizowanych w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Pośrednictwa Pracy w szczególności należy:
  1. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  2. pozyskiwanie ofert pracy,
  3. upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
  4. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze złożoną ofertą pracy,
  5. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  6. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  7. współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
  8. informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
  9. pośrednictwo związane ze swobodnym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów,
  10. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Do zadań realizowanych w Wieloosobowym Stanowisku do spraw Poradnictwa Zawodowego należy w szczególności:
  1. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności poprzez:
   1. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
   2. udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
   3. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia,
   4. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
  2. udzielanie pracodawcom pomocy:
   1. w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
   2. we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
  3. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 4. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Rozwoju Zawodowego w szczególności należy:
  1. informowanie o możliwościach i zasadach korzystania ze 'Szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji,
  2. diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności, i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych,
  3. sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
  4. zawieranie umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi,
  5. kierowanie osób na szkolenia,
  6. monitorowanie przebiegu szkoleń,
  7. prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
  8. finansowanie kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,
  9. wypłacanie stypendiów,
  10. finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia, badań lekarskich lub psychologicznych,
  11. finansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji,
  12. udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
  13. realizacja przygotowania zawodowego dorosłych,
  14. realizacja zadań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców.
 5. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Instrumentów Rynku Pracy w szczególności należy:
  1. inicjowanie i wdrażanie instrumentów aktywizacyjnych takich jak:
   1. dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
   2. refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń oraz kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
   3. refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
   4. finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
   5. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania,
   6. staże,
   7. prace interwencyjne,
   8. roboty publiczne,
   9. stypendium na kontynuowanie nauki,
   10. refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
  2. przygotowywanie projektów planu wydatkowania środków Funduszu Pracy na wyżej wymienione instrumenty aktywizacyjne,
  3. przygotowywanie i prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej realizowanych instrumentów rynku pracy,
  4. nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej przez Urząd oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
  5. monitoring wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację instrumentów rynku pracy,
  6. dokonywanie okresowych analiz efektywności stosowanych instrumentów rynku pracy,
  7. inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów lokalnych przy udziale partnerów rynku pracy,
  8. opracowywanie, sporządzanie i analiza właściwych dla danej komórki organizacyjnej informacji, raportów i sprawozdań.

§ 22.

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska,do spraw Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy:

 1. rejestracja zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. obsługa bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku,
 3. obsługa osób poszukujących pracy,
 4. zgłaszanie osób bezrobotnych i innych uprawnionych oraz zmian, do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
 5. przygotowywanie właściwych informacji do ZUS,
 6. obsługa bezrobotnych w zakresie podatków od wypłaconych świadczeń, wydawanie PIT-11 oraz przygotowywanie właściwych informacji do Urzędu Skarbowego,
 7. przyznawanie, naliczanie, ewidencjonowanie i wypłacanie zasiłków, stypendium oraz dodatków aktywizacyjnych bezrobotnym z prawem do zasiłku, podejmującym zatrudnienie,
 8. rozliczanie list wypłat zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
 9. wydawanie zaświadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 10. analizowanie wnoszonych odwołań od decyzji,
 11. wydawanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń oraz ich rozliczanie,
 12. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących prawi obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresu działań Urzędu oraz udostępnianie klientom Urzędu informacji w formie broszur, ulotek itp.
 13. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i rejestrów w wyżej wymienionym zakresie w tym prowadzenie składnicy akt osób bezrobotnych,
 14. opracowywanie, sporządzanie i analiza właściwych dla danej komórki organizacyjnej informacji, raportów i sprawozdań,

§ 23.

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Organizacyjno - Administracyjnych w szczególności należy:

 1. opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 2. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Urzędu,
 3. wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
 4. wdrażanie rozwiązań zapewniających ochronę danych osobowych,
 5. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,
 6. obsługa kancelaryjna Urzędu,
 7. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ich analiza,
 9. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 10. zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,
 11. kontrola dyscypliny pracy,
 12. prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi oraz przeszeregowaniami pracowników,
 13. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 14. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu,
 15. opracowywanie planu kursów, szkoleń pracowników Urzędu oraz ich organizacja,
 16. zabezpieczanie przestrzegania w Urzędzie przepisów dotyczących ładu i porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 17. prowadzenie "Rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych",
 18. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 19. prowadzenie bieżących spraw związanych z zaopatrzeniem i obsługą techniczną Urzędu w tym:
  1. gospodarka środków łączności,
  2. gospodarka środków transportu,
  3. gospodarka materiałowa i środkami czystości,
  4. gospodarka wyposażeniem i sprzętem technicznym,
 20. ochrona mienia i utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu
 21. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu,
 22. administrowanie majątkiem Urzędu, prowadzenie ewidencji mienia,
 23. prowadzenie archiwum zakładowego.

§ 24.

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Funduszy Europejskich w szczególności należy:

 1. pozyskiwanie i gromadzenie informacji o źródłach finansowania projektów i programów,
 2. gromadzenie informacji o obszarach problemowych osób bezrobotnych powiatu sulęcińskiego,
 3. opracowywanie procedur w zakresie realizacji oraz rozliczania środków Funduszy Strukturalnych oraz i ich aktualizowanie,
 4. realizacja zadań związanych z opracowaniem dokumentacji na przedsięwzięcia finansowane ze środków pomocowych,
 5. pozyskiwanie partnerów do współpracy przy tworzeniu oraz realizacji projektów i programów,
 6. współpraca z komórkami: Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego, Rozwoju Zawodowego oraz Instrumentów Rynku Pracy w zakresie naboru oraz aktywizowania beneficjentów ostatecznych projektów,
 7. promocja projektów i programów,
 8. prowadzenie ewidencji projektów i wniosków składanych przez Urząd,
 9. koordynacja działań związanych z realizacją projektów i programów,
 10. sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z komórką Finansowo - Księgową,
 11. monitorowanie przebiegu realizacji projektów,
 12. ocena efektów realizacji projektów i programów,
 13. współpraca z Jednostkami Zarządzającą i Wdrażającą w zakresie realizacji projektów i programów,
 14. sporządzanie analiz, sprawozdań oraz informacji z przebiegu realizacji projektów.

§ 25.

Do podstawowych zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Finansowo - Księgowych w szczególności należy:

 1. planowanie środków budżetowych na funkcjonowanie Urzędu i właściwe nimi gospodarowanie,
 2. planowanie środków Funduszu Pracy,
 3. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy,
 4. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych pochodzących ze środków unijnych,
 5. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,
 6. obsługa kasowa Funduszu Pracy i budżetu Urzędu,
 7. nadzór i kontrola dyscypliny budżetowej. wydatków Funduszu Pracy oraz środków unijnych,
 8. nadzór i kontrola prawidłowości stosowania obiegu dokumentów finansowych oraz należytego ich przechowywania i zabezpieczenia,
 9. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 10. sporządzanie i analiza właściwych dla danej komórki organizacyjnej oraz innych zleconych planów, raportów i sprawozdań ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań budżetowych i bilansu,
 11. prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń (ZUS, PZU) oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych,
 12. naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, wypłat zasiłków,
 13. kontrola formalno - rachunkowa dowodów kasowych, sporządzanie poleceń przelewów,
 14. wydawanie zaświadczeń dla pracowników o osiąganych dochodach,
 15. ewidencja środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
 16. rozliczanie inwentaryzacji.

§ 26.

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Informatyki i Ochrony Danych Osobowych w szczególności należy:

 1. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego w Urzędzie,
 2. prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanych z obsługą informatyczną Urzędu, w tym:
  1. sprzętu komputerowego,
  2. stosowanych systemów,
  3. oprogramowania i ich licencji,
  4. baz danych,
  5. uprawnień pracowników w zakresie dostępu do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,
 3. zapewnienie wdrożenia nowych innowacji technicznych w zakresie informatyki,
 4. administrowanie siecią komputerową, w tym archiwizowanie bazy danych SI PULS i SYRIUSZ,
 5. prowadzenie instruktażu pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 6. przygotowywanie i aktualizacja danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 7. prowadzenie spraw związanych z Polityką Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych w PUP.

Rozdział VI.

Zatrudnienie w Urzędzie

§ 27.

 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.
 2. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą
 3. Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną w której pracownik jest zatrudniony, Dyrektor PUP może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
 4. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w Urzędzie, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.
 5. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 6. Stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa.

Rozdział VII.

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

§ 28.

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Urzędu podpisują:
  1. Dyrektor PUP lub Zastępca PUP jako dysponenci oraz
  2. Główny Księgowy Urzędu lub inny pracownik upoważniony przez Dyrektora PUP.
 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

§ 29.

 1. Akty normatywne (zarządzenia, regulaminy, instrukcje) oraz korespondencję wychodzącą z Urzędu podpisuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia.
 2. Dyrektor PUP podpisuje decyzje administracyjne i zawiera umowy zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem i upoważnieniem wydanym przez Starostę.
 3. Starosta może w formie pisemnej, na wniosek Dyrektora PUP upoważnić innych pracowników Urzędu do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 4. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa Instrukcja Kancelaryjna Urzędu.

Rozdział VIII.

Kontrola wewnętrzna i zasady przyjmowania skarg i wniosków

§ 30.

 1. Kontrolę wewnętrzną sprawują: Dyrektor PUP, Zastępca Dyrektora PUP oraz pracownicy upoważnieni przez Dyrektora PUP, zgodnie z zakresem upoważnienia.
 2. Organizację i zakres kontroli wewnętrznej w Urzędzie, reguluje Regulamin kontroli wewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.

§ 31.

 1. Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w ustalonym czasie, podanym do powszechnej wiadomości.
 2. Dział Organizacyjno - Administracyjny prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe

§ 32.

Szczegółową organizację i porządek pracy w Urzędzie oraz o prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.

§ 33.

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu i może być zmieniony w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wynika z zaleceń pokontrolnych - kontroli prowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z zaleceniem należało dostosować Regulamin Organizacyjny do treści aktualnie obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. usunąć usługę rynku pracy jaką była pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (tzw. Klub Pracy).

Dodatkowo do Regulaminu dopisano 2 zadania: realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz realizacja zadań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.