Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRiPS-02 marzec 2024

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOGRODZKA 1/3/5 00-513 Warszawa

Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748


 

MRPiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc marzec roku 2024

Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2024 r

 

DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

Kwota w zł. a)

0

1

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

01

762 143,68

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

02

874 444,22

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem

03

66 557,61

 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

04

0,00

 

zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09)

05

0,00

 

 

wobec ZUS

06

0,00

w tym

z tego

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

07

0,00

 

 

w tym

projektów EFS

08

0,00

 

 

inne

09

0,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

10

713 324,02

w tym

z tytułu udzielonych pożyczek

11

5 000,00

Kwota zaangażowanych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

12

1 059 315,82

w tym

realizowanych w ramach projektów systemowych EFS

13

330 164,63

Suma kontrolna (w. od 1 do 13)

131

3 810 949,98

 

 

a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY

 

Wyszczególnienie

Kwota w zł. a)

 

w miesiącu
sprawozdawczym

od początku roku

0

1

2

Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19)

14

2 719,49

16 478,58

 

Składki na Fundusz Pracy

15

0,00

0,00

 

Dotacje z budżetu

16

0,00

0,00

 

Środki z UE

17

0,00

0,00

 

w tym

projekty systemowe EFS

18

0,00

0,00

 

Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26)

19

2 719,49

16 478,58

z tego

 

spłata udzielonych pożyczek

20

0,00

0,00

 

 

wpływy z odsetek od spłaty pożyczek

21

0,00

0,00

 

 

refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom

22

0,00

0,00

 

z tego

środki pomocowe zagraniczne

23

0,00

0,00

 

 

odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

24

1 188,11

1 188,11

 

 

kary pieniężne i grzywny

25

0,00

0,00

 

 

inne

26

1 531,38

15 290,47

Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy

27

421 191,00

1 183 573,00

Suma kontrolna (w. od 14 do 27)

132

429 349,47

1 233 008,74

a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY

 

 

Liczba

Wydatki w zł. a)

Liczba

Wyszczególnienie

os. / miejsc w mies. spraw.

w m-cu sprawozd.

od początku roku

osób w roku b)

0

1

2

3

4

Wydatki ogółem (suma w. 29, 36 do 40 oraz 98 do 115)

28

 

311 609,95

732 960,55

 

 

Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35)

29

 

177 676,43

433 194,22

 

 

 

podstawowe

30

44,00

59 746,55

158 896,67

74,00

 

 

obniżone

31

33,00

35 848,95

88 806,15

42,00

 

z

podwyższone

32

30,00

47 006,47

120 340,34

40,00

 

tego

składki na ubezpieczenia społeczne

33

 

35 074,46

65 151,06

 

 

 

świadczenia za poszukujących pracy za granicą

34

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

wypłacone cudzoziemcom z UE

35

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne

36

 

0,00

0,00

 

 

Dodatki aktywizacyjne

37

15,00

6 665,20

14 112,30

20,00

 

Świadczenia integracyjne

38

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników

39

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 65 do 67, 69, 71 do 74 oraz 76 do 97)

40

69,00

93 983,66

205 787,81

89,00

 

 

Szkolenia (suma w. 42 do 48)

41

3,00

2 995,20

5 027,20

5,00

 

 

 

kwoty należne instytucjom szkoleniowym

42

1,00

2 100,00

2 100,00

1,00

 

 

z tego

stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne

43

2,00

895,20

1 677,20

3,00

 

 

 

egzaminy i koszty uzyskania licencji

44

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

umowy trójstronne

45

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

dofinansowanie szkoleń pracowników (ochrona miejsc pracy)

46

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

bon szkoleniowy

47

0,00

0,00

1 250,00

1,00

 

 

 

inne

48

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Prace społecznie użyteczne

49

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Roboty publiczne

50

4,00

8 579,44

11 741,14

5,00

 

 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

51

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

w tym

w ramach spółdzielni socjalnej

52

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej

53

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

w tym

w ramach spółdzielni socjalnej

54

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnych

55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw społecznych

56

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej

57

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw społecznych

58

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych do spółdzielni socjalnej

59

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty utworzenia stanowiska pracy dla przedsiębiorstw społecznych

60

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Prace interwencyjne

61

15,00

27 733,18

52 797,83

17,00

 

 

Zatrudnienie wspierane

62

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

63

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

w tym

stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne

64

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego

65

 

0,00

0,00

 

 

 

Stypendia za okres kontynuowania nauki

66

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

67

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

w tym

refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż.

68

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Studia podyplomowe

69

1,00

2 308,30

2 990,00

1,00

 

 

w tym

stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne

70

1,00

383,30

1 065,00

1,00

 

 

Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek

71

 

0,00

0,00

 

 

 

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych (OHP)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty kształcenia pracowników młodocianych

73

 

0,00

0,00

 

 

 

Staże

74

28,00

48 282,96

98 038,58

33,00

 

 

w tym

bon stażowy

75

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Bon zatrudnieniowy

76

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Bon na zasiedlenie

77

0,00

0,00

24 000,00

2,00

 

a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

 

Wyszczególnienie

Liczba

Wydatki w zł. a)

Liczba

 

osób / miejsc w mies. spraw.

w m-cu sprawozd.

od początku roku

osób w roku b)

0

1

2

3

4

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.

78

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Świadczenie aktywizacyjne

79

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zlecanie usług agencjom zatrudnienia

80

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Badania osob bezrobotnych

81

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Projekty pilotażowe

82

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty specyficznych elementów programów specjalnych oraz zlecone programy specjalne

83

 

0,00

0,00

 

 

 

Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej

84

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

85

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Koszty przejazdu, zakwaterowania

86

15,00

3 519,29

10 162,32

22,00

 

 

Opieka nad dzieckiem, osobą zależną

87

3,00

565,29

1 030,74

4,00

 

 

Koszty realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej

88

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty realizacji zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

89

 

0,00

0,00

 

 

 

Koszty przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

90

 

0,00

0,00

 

 

 

Opłaty pobierane za postępowania nostryfikacyjne

91

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zwrot kosztów wynagr., nagród i składek w DPS

92

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Program aktywizacyjny dla cudzoziemców

93

 

0,00

0,00

 

 

 

Program aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych

94

 

0,00

0,00

 

 

 

Szkolenia z języka polskiego lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy

95

 

0,00

0,00

 

 

 

Program wspierania ekonomii społecznej

96

 

0,00

0,00

 

 

 

Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40)

97

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Audyt zewnętrzny

98

 

0,00

0,00

 

 

Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki

99

 

0,00

0,00

 

 

Pobór składek

100

 

0,00

0,00

 

 

Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP

101

1,00

699,00

2 958,00

5,00

 

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP

102

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP

103

 

0,00

0,00

 

 

Refundacja dod. do wynagr. pracown. urzędów pracy i OHP

104

10,00

5 660,00

16 700,00

10,00

 

Wydatki kwalifikowalne EFS

105

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja

106

 

2 002,04

6 767,92

 

 

Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych

107

 

75,00

225,00

 

 

Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy

108

 

960,00

960,00

 

 

Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego

109

 

21 648,79

50 015,47

 

 

Szkolenia oraz koszty przejaz. członków Rady Rynku Pracy

110

 

0,00

0,00

 

 

Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS

111

 

0,00

0,00

 

 

Dotarcie z informacją o formach aktywizacji do osób niezarejestrowanych

112

 

0,00

0,00

 

 

Organizacja giełd pracy i targów pracy

113

 

0,00

0,00

 

 

Inne wydatki z Funduszu Pracy

114

 

2 239,83

2 239,83

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

115

 

0,00

0,00

 

Z wydatków ujętych w wierszu 28

116

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

117

 

47 460,05

87 436,78

 

Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 63, 66 do 67, 69, 74, 76 do 84, 86 do 87, 91 do 93 oraz 97)

118

69,00

93 983,66

205 787,81

89,00

 

osoby do 30 r.ż.

119

23,00

37 550,54

102 809,44

33,00

z

osoby powyżej 50 r.ż.

120

8,00

14 499,04

28 021,67

9,00

 

długotrwale bezrobotni

121

3,00

2 641,89

7 398,51

4,00

t

cudzoziemcy

122

2,00

2 203,16

8 755,27

6,00

e

osoby niepełnosprawne

123

2,00

1 524,83

2 957,13

2,00

g

Program Aktywizacja i Integracja

124

0,00

0,00

0,00

0,00

o

wydatki na projekty w ramach EFS

125

 

41 423,92

108 755,65

 

 

z tego

projekty niekonkurencyjne 2021-2027

126

 

41 423,92

108 755,65

 

 

 

inne działania i poddziałania

127

 

0,00

0,00

 

Z wydatków ujętych w wierszu od 98 do 114

128

 

 

 

 

w tym: wydatki inwestycyjne własne

129

 

0,00

26 155,95

 

Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy

130

 

0,00

0,00

 

Suma kontrolna (w. od 28 do 130)

133

382,00

1 180 969,50

2 797 829,19

518,00

 

a) Do dwóch miejsc po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)

60,00

Czas na wypełnienie formularza (w min)

20,00