Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakres działania

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa  na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
 • opiniowanie:
  • celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób; zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową; koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
  • proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych,
  • celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,
  • opiniowanie umorzenia różnych należności (nienależnie pobrane świadczenia, refundacje kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy.