Przejdź do treści strony
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Informacja Administratora danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin, tel. 95-755-23-36,e-mail:sekretariat@pupsulecin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – marta.nowacka@pupsulecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1482 ze zm.).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt (dane osobowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy).
 3. W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania (poprawiania),
 • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2019 poz. 1428 ze zmianami) jest obligatoryjne.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.           
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
Metryczka
 • wytworzono:
  25-05-2018
  przez: Jolanta Zabłocka
 • opublikowano:
  25-05-2018 13:09
  przez: Krzysztof Stefaniak
 • zmodyfikowano:
  07-07-2020 12:13
  przez: Krzysztof Stefaniak
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
  odwiedzin: 5061
Dane jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
69-200 Sulęcin
ul. Lipowa 18b
NIP: 596-148-69-92 REGON: 211027748

Dane kontaktowe:

tel.: 95 755 2336
fax: 95 755 9312
e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
strona www: pupsulecin.pl