Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja administratora danych osobowych

Informacja Administratora danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
  z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin, tel. 95-755-23-36, email:
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie
  1. RODO art. 6 ust. 1:
   • lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
   • lit. c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   • lit. e: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1482 ze zm.).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt (w tym dane osobowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy).
 6. W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania (poprawiania),
  • prawo do usunięcia na podstawie art. 17 rozporządzenia z ograniczeniami tego prawa wynikającymi z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e, w których to przypadkach prawo to nie przysługuje,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 rozporządzenia.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. 2019 poz. 1428 ze zmianami) jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji określonych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz możliwości udzielenia pomocy przewidzianej w w/w ustawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.