Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla pracodawcy

Wsparcie oferowane dla pracodawców w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: 

 1. Pomoc w znalezieniu kandydatów do pracy w związku ze zgłoszoną przez pracodawcę ofertą pracy.
 2. Organizowanie giełd pracy.
 3. Wsparcie finansowe dla pracodawców na tworzenie nowych miejsc pracy.
 4. Wsparcie finansowe dla pracodawców na zatrudnienie pracowników.
 5. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników. 

Wsparcie finansowe oferowane pracodawcą: 

 • Prace interwencyjne - to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę na podstawie umowy o prace, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawców a powiatowy urzędem pracy. Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich: wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne. Prace interwencyjne mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.
 • Staże - forma umożliwiająca współpracę osoby bezrobotnej z pracodawcą. Podczas jego trwania bezrobotny nabywa umiejętności praktyczne, poprzez wykonywania zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – polega na udzielaniu wsparcia finansowego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przy tworzeniu nowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych. Refundacji dokonuje się w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidująca jednorazowe refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy i po upływie 12 miesięcy zatrudnienia, skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony. Kwota refundowanych nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełniania warunków określonych w umowie.
 • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30 roku życia – starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy ze skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
 • Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienia pracowników 50+ - Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
  1. 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
  2. 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
  Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych - jest w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.  Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – środki te przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących:
  1. kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  2. określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,
  3. badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,
  4. promocję KFS,
  5. konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

 

Zatrudnianie cudzoziemców 

Podmiot powierzający pracę musi:

 • uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca albo zezwolenie na pracę sezonową lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi (chyba, że cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę),
 • podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca,
 • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca,
 • zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu,
 • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia,
 • wypełnić obowiązki informacyjne.

Dokumenty dopuszczające do rynku pracy

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu.
 • Zezwolenie na pracę – wydawane przez wojewodę:

5 typów zezwoleń na pracę:

 • A – gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce, wydawane na wniosek pracodawcy,
 • B – gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie, działa jako komplementariusz albo prokurent,
 • C,D,E – w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski;
 • Zezwolenie na pracę sezonową – typ S – wydawane przez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • Oświadczenie – rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy nie sezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

Obowiązki pracodawcy:

Przed powierzeniem pracy należy sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnych dokumentów pobytowych grożą dotkliwe sankcje. Należy upewnij się, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy w Polsce. Rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Zawarcie umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną. Jeśli zatrudnienie cudzoziemca nastąpiło na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia pracodawca ma obowiązek zgłoszenia go w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania składek do ZUS. Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy pracodawca zobowiązany jest do wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego np. obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia znajdują się na stronie internetowej www.pupsulecin.pl