Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRiPS-02 luty 2022

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NOWOGRODZKA 1/3/5 00-513 Warszawa
Sporządzający sprawozdanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
Numer identyfikacyjny - REGON
211027748
MRiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc luty roku 2022
Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2022 r
 
DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
Wyszczególnienie Kwota w zł. a)
1
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01 800 883,06
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 02 1 031 866,50
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 03 45 946,44
  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 04 0,00
  zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09) 05 0,00
    wobec ZUS 06 0,00
w tym z tego programów na rzecz promocji zatrudnienia 07 0,00
    w tym projektów systemowych EFS 08 0,00
    inne 09 0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 10 824 496,14
w tym z tytułu udzielonych pożyczek 11 5 000,00
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia 12 3 115 238,07
w tym realizowanych w ramach projektów systemowych EFS 13 277 278,83
Suma kontrolna (w. od 1 do 13) 118 6 100 709,04
 
 
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Kwota w zł. a)
  w miesiącu
sprawozdawczym
od początku roku
0 1 2
Przychody i wpływy ogółem (w. 15 do 17 oraz w. 19) 14 31 919,71 47 453,39
  Składki na Fundusz Pracy 15 0,00 0,00
  Dotacje z budżetu 16 0,00 0,00
  Środki z UE 17 0,00 0,00
  w tym projekty systemowe EFS 18 0,00 0,00
  Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do w. 26) 19 31 919,71 47 453,39
z tego   spłata udzielonych pożyczek 20 0,00 0,00
    wpływy z odsetek od pożyczek 21 0,00 0,00
    refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom 22 0,00 0,00
  z tego środki pomocowe zagraniczne 23 0,00 0,00
    odsetki od środków pieniężnych 24 0,00 0,00
    kary pieniężne i grzywny 25 0,00 0,00
    inne 26 31 919,71 47 453,39
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy 27 415 156,00 830 312,00
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) 119 510 915,13 972 672,17

 

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
 
Wyszczególnienie Liczba Wydatki w zł. a) Liczba
  osób / miejsc w mies. spraw. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 89 do 104) 28   216 092,27 390 739,90  
  Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35) 29   100 439,41 170 989,10  
    podstawowe 30 33,00 39 546,95 69 139,08 50,00
    obniżone 31 15,00 13 797,02 27 643,46 25,00
  z podwyższone 32 21,00 27 169,18 54 280,30 28,00
  tego składki na ubezpieczenia społeczne 33   19 926,26 19 926,26  
    świadczenia za poszukujących pracy za granicą 34 0,00 0,00 0,00 0,00
    wypłacone cudzoziemcom z UE 35   0,00 0,00  
  Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 36   0,00 0,00  
  Dodatki aktywizacyjne 37 12,00 4 321,00 8 064,40 12,00
  Świadczenia integracyjne 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne rolników 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 88) 40 74,00 90 554,15 181 904,96 91,00
    Szkolenia 41 1,00 354,73 4 055,53 2,00
      kwoty należne instytucjom szkoleniowym 42 0,00 0,00 2 450,00 1,00
    z tego stypendia i składki na ubezp. społeczne 43 1,00 354,73 1 605,53 1,00
      koszty egzaminów i uzyskania licencji 44 0,00 0,00 0,00 0,00
      umowy trójstronne 45 0,00 0,00 0,00 0,00
      dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa) 46 0,00 0,00 0,00 0,00
      bon szkoleniowy 47 0,00 0,00 0,00 0,00
      inne 48 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace społecznie użyteczne 49 0,00 0,00 0,00 0,00
    Roboty publiczne 50 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 51 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 52 0,00 0,00 0,00 0,00
    Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 53 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym w ramach spółdzielni socjalnej 54 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej 55 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej 56 0,00 0,00 0,00 0,00
    Prace interwencyjne 57 8,00 8 656,17 21 211,97 17,00
    Zatrudnienie wspierane 58 0,00 0,00 0,00 0,00
    Przygotowanie zawodowe dorosłych 59 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 60 0,00 0,00 0,00 0,00
    Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego 61   0,00 0,00  
    Stypendia za okres kontynuowania nauki 62 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 63 0,00 0,00 0,00 0,00
    w tym refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż. 64 0,00 0,00 0,00 0,00
    Studia podyplomowe 65 1,00 29,99 29,99 1,00
    w tym stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne 66 0,00 0,00 0,00 0,00
    Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek 67   0,00 0,00  
    Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP) 68 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kształcenie młodocianych pracowników 69   0,00 0,00  
    Staże 70 40,00 64 586,74 121 814,55 40,00
    w tym bon stażowy 71 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon zatrudnieniowy 72 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bon na zasiedlenie 73 1,00 9 000,00 18 000,00 2,00

 

Wyszczególnienie Liczba Wydatki w zł. a) Liczba
  osób / miejsc w mies. spraw. w m-cu sprawozd. od początku roku osób w roku b)
0 1 2 3 4
    Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż. 74 0,00 0,00 0,00 0,00
    Świadczenie aktywizacyjne 75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln. 76 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zlecanie usług agencjom zatrudnienia 77 0,00 0,00 0,00 0,00
    Badania osob bezrobotnych 78 0,00 0,00 70,00 1,00
    Projekty pilotażowe 79   0,00 0,00  
    Koszty specyficznych elementów programów specjalnych 80   0,00 0,00  
    Grant na telepracę 81 0,00 0,00 0,00 0,00
    Krajowy Fundusz Szkoleniowy 82 0,00 0,00 0,00 0,00
    Koszty przejazdu, zakwaterowania 83 21,00 7 253,52 14 939,92 25,00
    Opieka nad dzieckiem, osobą zależną 84 2,00 673,00 1 783,00 3,00
    Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny) 85   0,00 0,00  
    Koszty programu "Maluch +" 86   0,00 0,00  
    Koszty dot. egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe 87   0,00 0,00  
    Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40) 88 0,00 0,00 0,00 0,00
  Audyt zewnętrzny 89   0,00 0,00  
  Opłaty sądowe, ezgekucyjne i odsetki 90   5,22 5,22  
  Pobór składek 91   0,00 0,00  
  Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP 92 2,00 750,00 2 769,00 6,00
  Dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników WUP 93 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wynagrodzenia i składki pracowników PUP 94   0,00 0,00  
  Refundacja dodatków do wynagrodzeń 95 9,00 5 043,33 9 563,33 9,00
  Wydatki kwalifikowalne EFS 96 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja 97   3 990,07 6 282,60  
  Odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych 98   0,00 0,00  
  Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy 99   780,00 780,00  
  Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego 100   209,09 381,29  
  Rady rynku pracy 101   0,00 0,00  
  Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRiPS 102   0,00 0,00  
  Inne wydatki Funduszu Pracy 103   10 000,00 10 000,00  
  Pracownicze Plany Kapitałowe 104   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu 28 105        
  składki na ubezpieczenia społeczne 106   35 924,70 44 328,47  
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w.41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 62 do 63, 65, 70, 72 do 81, 83 do 84, 88) 107 74,00 90 554,15 181 904,96 91,00
z bezrobotni do 30 r.ż. 108 30,00 57 317,21 114 413,90 34,00
  bezrobotni powyżej 50 r.ż. 109 3,00 4 691,54 12 316,33 6,00
t długotrwale bezrobotni 110 11,00 15 640,58 30 601,06 13,00
e programy aktywizacji i integracji 111 0,00 0,00 0,00 0,00
g wydatki na projekty w ramach EFS 112   37 836,70 67 136,80  
o z tego projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020 113   37 836,70 67 136,80  
    inne działania i poddziałania 114   0,00 0,00  
Z wydatków ujętych w wierszu od 89 do 103 115        
w tym: wydatki inwestycyjne własne 116   0,00 0,00  
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy 117   0,00 0,00  
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 117) 120 359,00 903 334,41 1 656 267,71 458,00
 
 
a) Z dwoma znakami po przecinku (grosze).
b) W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy
 
Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 120,00
Czas na wypełnienie formularza (w min) 30,00