Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązki bezrobotnego

  1. Niezwłoczne zawiadamianie o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniu (np. zmiana nazwiska, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania).
  2. Zgłaszanie się w wyznaczonych terminach w powiatowym urzędzie pracy. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie z powodu choroby lub opieki nad członkiem rodziny, nieobecność należy usprawiedliwić w ciągu 2 dni zaświadczeniem lekarskim (bezrobotni winni przedstawić zaświadczenie lekarskie na druku ZLA).
  3. Wcześniejsze powiadomienie urzędu pracy o planowanym wyjeździe lub innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy w okresie nie dłuższym niż 10 dni w roku (w tym okresie zasiłek nie przysługuje).
  4. Składanie lub przesyłanie pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów.
  5. Zawiadomienie w ciągu 7 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
  6. Bezrobotny(a), który(a) zmienił(a) zameldowanie lub pobyt zobowiązany(a) jest zgłosić się do urzędu pracy, właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany zameldowania lub pobytu.